Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAR KURQANI


  ЧАР КУРГАНЫ – Керч ш.-нин 4 км-лийиндя е.я. 4 ясря аид гябир абидяси. Ещтимал ки, Боспор чарларындан биринин гябиридир. Щяля гядим дюврдя талан едилян Ч.к. 1837 илдя ашкар олунараг юйрянилмишдир. 17 м галынлыьында даш вя торпаг тябягяси алтында дцзбуъаглы планлы (4,24×4,4 м), щцндцр (8,37 м) даш сярдаба йерляшир. Сярдабанын, щямчинин онун 2,8 м ениндя, 7,14 м щцндцрлцйцндяки йолунун цстц (уз. 36 м) йонулмамыш дашлардан пилляли таьла юртцлмцшдцр.


  Чар курганы.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAR KURQANI


  ЧАР КУРГАНЫ – Керч ш.-нин 4 км-лийиндя е.я. 4 ясря аид гябир абидяси. Ещтимал ки, Боспор чарларындан биринин гябиридир. Щяля гядим дюврдя талан едилян Ч.к. 1837 илдя ашкар олунараг юйрянилмишдир. 17 м галынлыьында даш вя торпаг тябягяси алтында дцзбуъаглы планлы (4,24×4,4 м), щцндцр (8,37 м) даш сярдаба йерляшир. Сярдабанын, щямчинин онун 2,8 м ениндя, 7,14 м щцндцрлцйцндяки йолунун цстц (уз. 36 м) йонулмамыш дашлардан пилляли таьла юртцлмцшдцр.


  Чар курганы.  ÇAR KURQANI


  ЧАР КУРГАНЫ – Керч ш.-нин 4 км-лийиндя е.я. 4 ясря аид гябир абидяси. Ещтимал ки, Боспор чарларындан биринин гябиридир. Щяля гядим дюврдя талан едилян Ч.к. 1837 илдя ашкар олунараг юйрянилмишдир. 17 м галынлыьында даш вя торпаг тябягяси алтында дцзбуъаглы планлы (4,24×4,4 м), щцндцр (8,37 м) даш сярдаба йерляшир. Сярдабанын, щямчинин онун 2,8 м ениндя, 7,14 м щцндцрлцйцндяки йолунун цстц (уз. 36 м) йонулмамыш дашлардан пилляли таьла юртцлмцшдцр.


  Чар курганы.