Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARDAQ QUŞLARI

  ЧАРДАГ ГУШЛАРЫ, кцлбячиляр (Птилонорщйнъщидае), – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси; ъяннят гушлары фясилясиня йахындыр. Бядянинин уз. 22–40 см, димдийи гыса, азъа яйилмиш формада, бязиляриндя уъу гармаглыдыр. Ганадлары вя гуйруьу гыса, айаглары эцълцдцр. Бир чох Ч.г.-нда ъинси диморфизм йахшы нязяря чарпыр: еркяклярдя цстцнлцк тяшкил едян рянэляр сары, нарынъы, эюй вя бянювшяйи чаларлы, диши фярдлярин рянэи аз ялван олур. Галан нювлярдя еркякляр вя дишиляр нязяря чарпмайан гящвяйи, боз вя йашыл рянэ чаларлары иля рянэлянмишдир. 8 ъинси, 18 нювц вар. Австралийанын шималында вя шяргиндя, Йени Гвинейа вя она гоншу адалардакы рцтубятли тропик мешялярдя йашайыр. Эцндцз фяал олурлар; отураг вя йа кючяри щяйат кечирирляр. Чыьырган, гулаг батыран сясляри вар; бязиляри сясляри тяглид едирляр.

  Бянювшяйи кцлбячи (Ptilonorhynchus violaceus).


  Битки мяншяли гидалара (хырда мейвя, тумуръуг, йарпаг, чичяк, тохум вя с.) цстцнлцк верир, щямчинин ъцъцляри, онларын сцрфялярини, гурдлары, щюрцмчякляри вя с йейя билир; йердя вя аьаъларын чятирляриндя йемлянирляр. Ялван рянэли Ч.г. даими ъцтляр ямяля эятирмир (полигамдырлар). Онлар цчцн мцряккяб ъинси давраныш характерикдир. Ъцтляшмя дюврцндя бир чох нювлярин еркякляри йердя будаглардан мейданча дцзялдир; бунун ясас бязяк елементи хырда будаглардан дцзялдилян икичатлы кцлбя вя йа эениш эириши олан даиряви кома формасында олан тикилидир (ады да бурадандыр). Мейданча ляляк, балыггулаьы, даш, чичяк, эилямейвя, ъцъц вя с. иля бязядилир. Щяр бир еркяк юз мейданчасыны 4–5 ай ярзиндя (ъинси фяаллыг вязиййятиндя галана гядяр) горуйур. Мейданчанын вя кцлбялярин йанында ъцтляшмя ойунлары вя ъцтляшмя баш верир. Сонрадан диши фярд йахынлыгдакы аьаъда касашякилли йува тикир, орайа 1–3 (адятян 2) йумурта гойур вя ятъябалалары йемляйир; бязян йемлямядя еркякляр дя иштирак едир. Ч.г.- нын 2 нювц БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARDAQ QUŞLARI

  ЧАРДАГ ГУШЛАРЫ, кцлбячиляр (Птилонорщйнъщидае), – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси; ъяннят гушлары фясилясиня йахындыр. Бядянинин уз. 22–40 см, димдийи гыса, азъа яйилмиш формада, бязиляриндя уъу гармаглыдыр. Ганадлары вя гуйруьу гыса, айаглары эцълцдцр. Бир чох Ч.г.-нда ъинси диморфизм йахшы нязяря чарпыр: еркяклярдя цстцнлцк тяшкил едян рянэляр сары, нарынъы, эюй вя бянювшяйи чаларлы, диши фярдлярин рянэи аз ялван олур. Галан нювлярдя еркякляр вя дишиляр нязяря чарпмайан гящвяйи, боз вя йашыл рянэ чаларлары иля рянэлянмишдир. 8 ъинси, 18 нювц вар. Австралийанын шималында вя шяргиндя, Йени Гвинейа вя она гоншу адалардакы рцтубятли тропик мешялярдя йашайыр. Эцндцз фяал олурлар; отураг вя йа кючяри щяйат кечирирляр. Чыьырган, гулаг батыран сясляри вар; бязиляри сясляри тяглид едирляр.

  Бянювшяйи кцлбячи (Ptilonorhynchus violaceus).


  Битки мяншяли гидалара (хырда мейвя, тумуръуг, йарпаг, чичяк, тохум вя с.) цстцнлцк верир, щямчинин ъцъцляри, онларын сцрфялярини, гурдлары, щюрцмчякляри вя с йейя билир; йердя вя аьаъларын чятирляриндя йемлянирляр. Ялван рянэли Ч.г. даими ъцтляр ямяля эятирмир (полигамдырлар). Онлар цчцн мцряккяб ъинси давраныш характерикдир. Ъцтляшмя дюврцндя бир чох нювлярин еркякляри йердя будаглардан мейданча дцзялдир; бунун ясас бязяк елементи хырда будаглардан дцзялдилян икичатлы кцлбя вя йа эениш эириши олан даиряви кома формасында олан тикилидир (ады да бурадандыр). Мейданча ляляк, балыггулаьы, даш, чичяк, эилямейвя, ъцъц вя с. иля бязядилир. Щяр бир еркяк юз мейданчасыны 4–5 ай ярзиндя (ъинси фяаллыг вязиййятиндя галана гядяр) горуйур. Мейданчанын вя кцлбялярин йанында ъцтляшмя ойунлары вя ъцтляшмя баш верир. Сонрадан диши фярд йахынлыгдакы аьаъда касашякилли йува тикир, орайа 1–3 (адятян 2) йумурта гойур вя ятъябалалары йемляйир; бязян йемлямядя еркякляр дя иштирак едир. Ч.г.- нын 2 нювц БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.

  ÇARDAQ QUŞLARI

  ЧАРДАГ ГУШЛАРЫ, кцлбячиляр (Птилонорщйнъщидае), – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси; ъяннят гушлары фясилясиня йахындыр. Бядянинин уз. 22–40 см, димдийи гыса, азъа яйилмиш формада, бязиляриндя уъу гармаглыдыр. Ганадлары вя гуйруьу гыса, айаглары эцълцдцр. Бир чох Ч.г.-нда ъинси диморфизм йахшы нязяря чарпыр: еркяклярдя цстцнлцк тяшкил едян рянэляр сары, нарынъы, эюй вя бянювшяйи чаларлы, диши фярдлярин рянэи аз ялван олур. Галан нювлярдя еркякляр вя дишиляр нязяря чарпмайан гящвяйи, боз вя йашыл рянэ чаларлары иля рянэлянмишдир. 8 ъинси, 18 нювц вар. Австралийанын шималында вя шяргиндя, Йени Гвинейа вя она гоншу адалардакы рцтубятли тропик мешялярдя йашайыр. Эцндцз фяал олурлар; отураг вя йа кючяри щяйат кечирирляр. Чыьырган, гулаг батыран сясляри вар; бязиляри сясляри тяглид едирляр.

  Бянювшяйи кцлбячи (Ptilonorhynchus violaceus).


  Битки мяншяли гидалара (хырда мейвя, тумуръуг, йарпаг, чичяк, тохум вя с.) цстцнлцк верир, щямчинин ъцъцляри, онларын сцрфялярини, гурдлары, щюрцмчякляри вя с йейя билир; йердя вя аьаъларын чятирляриндя йемлянирляр. Ялван рянэли Ч.г. даими ъцтляр ямяля эятирмир (полигамдырлар). Онлар цчцн мцряккяб ъинси давраныш характерикдир. Ъцтляшмя дюврцндя бир чох нювлярин еркякляри йердя будаглардан мейданча дцзялдир; бунун ясас бязяк елементи хырда будаглардан дцзялдилян икичатлы кцлбя вя йа эениш эириши олан даиряви кома формасында олан тикилидир (ады да бурадандыр). Мейданча ляляк, балыггулаьы, даш, чичяк, эилямейвя, ъцъц вя с. иля бязядилир. Щяр бир еркяк юз мейданчасыны 4–5 ай ярзиндя (ъинси фяаллыг вязиййятиндя галана гядяр) горуйур. Мейданчанын вя кцлбялярин йанында ъцтляшмя ойунлары вя ъцтляшмя баш верир. Сонрадан диши фярд йахынлыгдакы аьаъда касашякилли йува тикир, орайа 1–3 (адятян 2) йумурта гойур вя ятъябалалары йемляйир; бязян йемлямядя еркякляр дя иштирак едир. Ч.г.- нын 2 нювц БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.