Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARLSTON


  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın c.-ş.-ində, Cənubi Karolina ştatında şəhər. Əh. 120 min (2010). Atlantika okeanı sahilində, Aşli çayının mənsəbi yaxınlığında port. Mühüm ticarət və nəql. mərkəzi. Кимйа (синтетик лиф, цзви кимйа препаратлары истещсалы), эямигайырма, аьаъ емалы, тикиш сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ялван металлурэийа инкишаф етмишдир. Дахили йанма мцщяррикляри, рабитя васитяляри, тибб алятляри истещсал едилир. Шящяр 1670 илдя салынмышдыр.

  Чарлстон шящяриндян (Ъянуби Каролина) эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARLSTON


  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın c.-ş.-ində, Cənubi Karolina ştatında şəhər. Əh. 120 min (2010). Atlantika okeanı sahilində, Aşli çayının mənsəbi yaxınlığında port. Mühüm ticarət və nəql. mərkəzi. Кимйа (синтетик лиф, цзви кимйа препаратлары истещсалы), эямигайырма, аьаъ емалы, тикиш сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ялван металлурэийа инкишаф етмишдир. Дахили йанма мцщяррикляри, рабитя васитяляри, тибб алятляри истещсал едилир. Шящяр 1670 илдя салынмышдыр.

  Чарлстон шящяриндян (Ъянуби Каролина) эюрцнцш.

  ÇARLSTON


  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın c.-ş.-ində, Cənubi Karolina ştatında şəhər. Əh. 120 min (2010). Atlantika okeanı sahilində, Aşli çayının mənsəbi yaxınlığında port. Mühüm ticarət və nəql. mərkəzi. Кимйа (синтетик лиф, цзви кимйа препаратлары истещсалы), эямигайырма, аьаъ емалы, тикиш сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ялван металлурэийа инкишаф етмишдир. Дахили йанма мцщяррикляри, рабитя васитяляри, тибб алятляри истещсал едилир. Шящяр 1670 илдя салынмышдыр.

  Чарлстон шящяриндян (Ъянуби Каролина) эюрцнцш.