Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARLSTON

  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın ş.-ində şəhər. Qərbi Virginiya ştatının inz. m. Əh. 51, 4 min (2010). Kanova çayı sahilində port. Mühüm nəql. qovşağı.
  Кимйа сянайесинин ири мяркязидир (цзви кимйа препаратлары, пластик кцтля, минерал эцбряляр вя с. истещсалы). Метал емалы, нефт емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ч. р-нунда даш кюмцр щасил едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARLSTON

  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın ş.-ində şəhər. Qərbi Virginiya ştatının inz. m. Əh. 51, 4 min (2010). Kanova çayı sahilində port. Mühüm nəql. qovşağı.
  Кимйа сянайесинин ири мяркязидир (цзви кимйа препаратлары, пластик кцтля, минерал эцбряляр вя с. истещсалы). Метал емалы, нефт емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ч. р-нунда даш кюмцр щасил едилир.

  ÇARLSTON

  ÇÁRLSTON (Charleston) – ABŞ-ın ş.-ində şəhər. Qərbi Virginiya ştatının inz. m. Əh. 51, 4 min (2010). Kanova çayı sahilində port. Mühüm nəql. qovşağı.
  Кимйа сянайесинин ири мяркязидир (цзви кимйа препаратлары, пластик кцтля, минерал эцбряляр вя с. истещсалы). Метал емалы, нефт емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ч. р-нунда даш кюмцр щасил едилир.