Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARPAZ DÜZ XƏTLƏR


  ЧАРПАЗ ДЦЗ ХЯТЛЯР – фязада бир мцстяви цзяриндя йерляшмяйян дцз хятляр. Фязанын ихтийари нюгтясиндян кечян вя Ч.д.х.-я паралел олан истянилян ики дцз хятт арасындакы буъаьа Ч.д.х. арасындакы буъаг дейилир. Яэяр а вя б Ч.д.х.-ин истигамятвериъи векторларыдырса, Ч.д.х. арасындакы буъаьын косинусу

  дцстуру иля ифадя олунур. Ч.д.х.-дян щяр бирини кясян вя онлара перпендикулйар олан дцз хятт ики Ч.д.х.-ин ортаг перпендикулйары адланыр. Истянилян ики Ч.д.х. цчцн йеэаня ортаг перпендикулйар вар. Ики р=р1+ат1 вя р=р2+бт2 Ч.д.х.-инин ортаг перпендикулйарынын тянлийи 

  шяклиндя олур. Ортаг перпендикулйарын уълары Ч.д.х.-ин цзяриндя йерляшян парчасына (вя йа Ч.д.х.-ин йерляшдийи паралел мцстявиляр арасындакы мясафяйя) Ч.д.х. арасындакы мясафя дейилир. Ч.д.х. арасындакы д мясафяси

  дцстуру иля ифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARPAZ DÜZ XƏTLƏR


  ЧАРПАЗ ДЦЗ ХЯТЛЯР – фязада бир мцстяви цзяриндя йерляшмяйян дцз хятляр. Фязанын ихтийари нюгтясиндян кечян вя Ч.д.х.-я паралел олан истянилян ики дцз хятт арасындакы буъаьа Ч.д.х. арасындакы буъаг дейилир. Яэяр а вя б Ч.д.х.-ин истигамятвериъи векторларыдырса, Ч.д.х. арасындакы буъаьын косинусу

  дцстуру иля ифадя олунур. Ч.д.х.-дян щяр бирини кясян вя онлара перпендикулйар олан дцз хятт ики Ч.д.х.-ин ортаг перпендикулйары адланыр. Истянилян ики Ч.д.х. цчцн йеэаня ортаг перпендикулйар вар. Ики р=р1+ат1 вя р=р2+бт2 Ч.д.х.-инин ортаг перпендикулйарынын тянлийи 

  шяклиндя олур. Ортаг перпендикулйарын уълары Ч.д.х.-ин цзяриндя йерляшян парчасына (вя йа Ч.д.х.-ин йерляшдийи паралел мцстявиляр арасындакы мясафяйя) Ч.д.х. арасындакы мясафя дейилир. Ч.д.х. арасындакы д мясафяси

  дцстуру иля ифадя олунур.

  ÇARPAZ DÜZ XƏTLƏR


  ЧАРПАЗ ДЦЗ ХЯТЛЯР – фязада бир мцстяви цзяриндя йерляшмяйян дцз хятляр. Фязанын ихтийари нюгтясиндян кечян вя Ч.д.х.-я паралел олан истянилян ики дцз хятт арасындакы буъаьа Ч.д.х. арасындакы буъаг дейилир. Яэяр а вя б Ч.д.х.-ин истигамятвериъи векторларыдырса, Ч.д.х. арасындакы буъаьын косинусу

  дцстуру иля ифадя олунур. Ч.д.х.-дян щяр бирини кясян вя онлара перпендикулйар олан дцз хятт ики Ч.д.х.-ин ортаг перпендикулйары адланыр. Истянилян ики Ч.д.х. цчцн йеэаня ортаг перпендикулйар вар. Ики р=р1+ат1 вя р=р2+бт2 Ч.д.х.-инин ортаг перпендикулйарынын тянлийи 

  шяклиндя олур. Ортаг перпендикулйарын уълары Ч.д.х.-ин цзяриндя йерляшян парчасына (вя йа Ч.д.х.-ин йерляшдийи паралел мцстявиляр арасындакы мясафяйя) Ч.д.х. арасындакы мясафя дейилир. Ч.д.х. арасындакы д мясафяси

  дцстуру иля ифадя олунур.