Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARPAZLAŞDIRMA

  ЧАРПАЗЛАШДЫРМА, щибридляшдирмя – битки вя щейван селексийасы цсулларындан бири. Ирсиййятъя фярглянян ики эенотипин майаланма васитясиля тябии вя йа сцни йолла бирляшмяси. Тясяррцфат цчцн файдалы олан яламятляря эюря сечмя вя тайлашдырма, йени ъинслярин (сортларын) йетишдирилмяси цчцн башланьыъ материал олан щибридлярин вя мялязлярин алынмасы мягсядиля тятбиг едилир. Гощумарасы Ч. (инбридинг) вя гейри-гощумарасы Ч. (аутбридинг) кими мцхтялиф системляр вардыр. Аутбридинг вариантлары бунлардыр: ъинсарасы (сортарасы) Ч. (кроссбридинг), хятарасы Ч. (инкроссинг – бир ъинсин, сортун гощум Ч.-сы хятляри арасында Ч.), инкрос- сбридинг – мцхтялиф ъинсин, сортун гощум Ч.-сы; топкроъ–селексийа олунмуш хцсуси гощум еркяк хятлярин гощум олмайан диши хятлярля Ч.-сы) вя даща узаг нювлярин Ч.-сы. Щейвандарлыгда Ч. мялязляшдирмя мянасыны дашыйыр ки, бу да эерийя Ч., тюрятмя Ч.-сы, чевириъи Ч., сянайе Ч.-сына бюлцнцр. Бах щямчинин Щибридляшдирмя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARPAZLAŞDIRMA

  ЧАРПАЗЛАШДЫРМА, щибридляшдирмя – битки вя щейван селексийасы цсулларындан бири. Ирсиййятъя фярглянян ики эенотипин майаланма васитясиля тябии вя йа сцни йолла бирляшмяси. Тясяррцфат цчцн файдалы олан яламятляря эюря сечмя вя тайлашдырма, йени ъинслярин (сортларын) йетишдирилмяси цчцн башланьыъ материал олан щибридлярин вя мялязлярин алынмасы мягсядиля тятбиг едилир. Гощумарасы Ч. (инбридинг) вя гейри-гощумарасы Ч. (аутбридинг) кими мцхтялиф системляр вардыр. Аутбридинг вариантлары бунлардыр: ъинсарасы (сортарасы) Ч. (кроссбридинг), хятарасы Ч. (инкроссинг – бир ъинсин, сортун гощум Ч.-сы хятляри арасында Ч.), инкрос- сбридинг – мцхтялиф ъинсин, сортун гощум Ч.-сы; топкроъ–селексийа олунмуш хцсуси гощум еркяк хятлярин гощум олмайан диши хятлярля Ч.-сы) вя даща узаг нювлярин Ч.-сы. Щейвандарлыгда Ч. мялязляшдирмя мянасыны дашыйыр ки, бу да эерийя Ч., тюрятмя Ч.-сы, чевириъи Ч., сянайе Ч.-сына бюлцнцр. Бах щямчинин Щибридляшдирмя.

  ÇARPAZLAŞDIRMA

  ЧАРПАЗЛАШДЫРМА, щибридляшдирмя – битки вя щейван селексийасы цсулларындан бири. Ирсиййятъя фярглянян ики эенотипин майаланма васитясиля тябии вя йа сцни йолла бирляшмяси. Тясяррцфат цчцн файдалы олан яламятляря эюря сечмя вя тайлашдырма, йени ъинслярин (сортларын) йетишдирилмяси цчцн башланьыъ материал олан щибридлярин вя мялязлярин алынмасы мягсядиля тятбиг едилир. Гощумарасы Ч. (инбридинг) вя гейри-гощумарасы Ч. (аутбридинг) кими мцхтялиф системляр вардыр. Аутбридинг вариантлары бунлардыр: ъинсарасы (сортарасы) Ч. (кроссбридинг), хятарасы Ч. (инкроссинг – бир ъинсин, сортун гощум Ч.-сы хятляри арасында Ч.), инкрос- сбридинг – мцхтялиф ъинсин, сортун гощум Ч.-сы; топкроъ–селексийа олунмуш хцсуси гощум еркяк хятлярин гощум олмайан диши хятлярля Ч.-сы) вя даща узаг нювлярин Ч.-сы. Щейвандарлыгда Ч. мялязляшдирмя мянасыны дашыйыр ки, бу да эерийя Ч., тюрятмя Ч.-сы, чевириъи Ч., сянайе Ч.-сына бюлцнцр. Бах щямчинин Щибридляшдирмя.