Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARTER


  ЧАРТЕР (инэ. ъщартер – эямини иъаря етмяк) – нягл. васитясинин вя йа онун мцяййян щиссясинин мцвяггяти вя йа бир дяфя (бир рейс) цчцн иъарясиня даир нягл. васитясинин (эями, тяййаря вя с.) сащиби иля иъарячи (кирайячи) арасында баьланан сазиш. Бу щалда иъарячи гисминдя мцкафатландырма, юдямя мцгабилиндя вя мцгавилядя эюстярилян гайдалара, шяртляря уйьун олараг мцяййян мцддятя ямлака (нягл. васитясиня) сащиблик вя ондан истифадя щцгугу ялдя едян шяхс чыхыш едир. Ч.-дя тяряфлярин ады, фрахтын щяъми, эяминин вя йцкцн ишаряляри, йцклянмя йери, тяйинат порту мцтляг якс олунмалыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARTER


  ЧАРТЕР (инэ. ъщартер – эямини иъаря етмяк) – нягл. васитясинин вя йа онун мцяййян щиссясинин мцвяггяти вя йа бир дяфя (бир рейс) цчцн иъарясиня даир нягл. васитясинин (эями, тяййаря вя с.) сащиби иля иъарячи (кирайячи) арасында баьланан сазиш. Бу щалда иъарячи гисминдя мцкафатландырма, юдямя мцгабилиндя вя мцгавилядя эюстярилян гайдалара, шяртляря уйьун олараг мцяййян мцддятя ямлака (нягл. васитясиня) сащиблик вя ондан истифадя щцгугу ялдя едян шяхс чыхыш едир. Ч.-дя тяряфлярин ады, фрахтын щяъми, эяминин вя йцкцн ишаряляри, йцклянмя йери, тяйинат порту мцтляг якс олунмалыдыр.

  ÇARTER


  ЧАРТЕР (инэ. ъщартер – эямини иъаря етмяк) – нягл. васитясинин вя йа онун мцяййян щиссясинин мцвяггяти вя йа бир дяфя (бир рейс) цчцн иъарясиня даир нягл. васитясинин (эями, тяййаря вя с.) сащиби иля иъарячи (кирайячи) арасында баьланан сазиш. Бу щалда иъарячи гисминдя мцкафатландырма, юдямя мцгабилиндя вя мцгавилядя эюстярилян гайдалара, шяртляря уйьун олараг мцяййян мцддятя ямлака (нягл. васитясиня) сащиблик вя ондан истифадя щцгугу ялдя едян шяхс чыхыш едир. Ч.-дя тяряфлярин ады, фрахтын щяъми, эяминин вя йцкцн ишаряляри, йцклянмя йери, тяйинат порту мцтляг якс олунмалыдыр.