Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇASSAJİ

  ЧАССАЖИ – лакларда мифоложи персонаж, кцляк аьасы. Антропоморф эюрцнцшлц, узун, даьыныг сачлары олан гадын кими тясяввцр олунур. Хялвят йердя йерляшян евдя йашайыр. Мязлумлары, йетимляри щимайя едян Ч. тянбялляря гаршы амансыздыр. Ч. пис ишляр эюрмцш инсанлара щяр шейи совуран кцляк эюндярир, торпаглары гурудур. Ону рящмя эятирмяк цчцн гурбанлыг гойунун пийини одда яридирдиляр. Ч. сурятиня гяддар аналыьы тяряфиндян инъидилян зящмяткеш гыз щаггында сещрли наьылда да раст эялинир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇASSAJİ

  ЧАССАЖИ – лакларда мифоложи персонаж, кцляк аьасы. Антропоморф эюрцнцшлц, узун, даьыныг сачлары олан гадын кими тясяввцр олунур. Хялвят йердя йерляшян евдя йашайыр. Мязлумлары, йетимляри щимайя едян Ч. тянбялляря гаршы амансыздыр. Ч. пис ишляр эюрмцш инсанлара щяр шейи совуран кцляк эюндярир, торпаглары гурудур. Ону рящмя эятирмяк цчцн гурбанлыг гойунун пийини одда яридирдиляр. Ч. сурятиня гяддар аналыьы тяряфиндян инъидилян зящмяткеш гыз щаггында сещрли наьылда да раст эялинир.

  ÇASSAJİ

  ЧАССАЖИ – лакларда мифоложи персонаж, кцляк аьасы. Антропоморф эюрцнцшлц, узун, даьыныг сачлары олан гадын кими тясяввцр олунур. Хялвят йердя йерляшян евдя йашайыр. Мязлумлары, йетимляри щимайя едян Ч. тянбялляря гаршы амансыздыр. Ч. пис ишляр эюрмцш инсанлара щяр шейи совуран кцляк эюндярир, торпаглары гурудур. Ону рящмя эятирмяк цчцн гурбанлыг гойунун пийини одда яридирдиляр. Ч. сурятиня гяддар аналыьы тяряфиндян инъидилян зящмяткеш гыз щаггында сещрли наьылда да раст эялинир.