Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXÜZGƏCLİKİMİLƏR

  ЧОХЦЗЭЯЪЛИКИМИЛЯР (Полйптериформес) – ширинсу ганоид балыглар дястяси. Еосендян мялумдур. Бядянинин уз. 90 см-ядякдир. Ох скелети сцмцкляшмиш, башында юртцк сцмцкляри вар. Гялсямя пярдяси шцасыздыр. Бел цзэяъи тикан вя йумшаг шцалары олан чох сайда хырда цзэяълярдян ибарятдир. Дюш цзэяъляринин ясасы ятлидир. Гуйруг цзэяъинин хариъи эюрцнцшц сим- метрикдир, йухары пяри пулъугсуздур. Спиракулум вар. Аьзы ири, чяняляри дишлидир. Цзмя говуьу икикамералыдыр, чох вахт тяняффцс просесиндя иштирак едир. 2 ъинси – полиптерус, йахуд чохцзэяълиляр (Полйптерус) вя каламоихтляр (Ъаламоиъщтщйс); 6 нювц вар. Тропик Африка суларында йайылмышлар. Эеъя фяал олурлар. Онурьасызлар вя балыгларла гидаланырлар. Йаьышлар дюврцндя чохалыр, хырда кцрцлярини чайбасар сащялярдя су биткиляринин цзяриня тюкцрляр. Йерли вятяэя обйектидир.

   Сенегал чохцзэяълиси (Polypterus senegalus).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXÜZGƏCLİKİMİLƏR

  ЧОХЦЗЭЯЪЛИКИМИЛЯР (Полйптериформес) – ширинсу ганоид балыглар дястяси. Еосендян мялумдур. Бядянинин уз. 90 см-ядякдир. Ох скелети сцмцкляшмиш, башында юртцк сцмцкляри вар. Гялсямя пярдяси шцасыздыр. Бел цзэяъи тикан вя йумшаг шцалары олан чох сайда хырда цзэяълярдян ибарятдир. Дюш цзэяъляринин ясасы ятлидир. Гуйруг цзэяъинин хариъи эюрцнцшц сим- метрикдир, йухары пяри пулъугсуздур. Спиракулум вар. Аьзы ири, чяняляри дишлидир. Цзмя говуьу икикамералыдыр, чох вахт тяняффцс просесиндя иштирак едир. 2 ъинси – полиптерус, йахуд чохцзэяълиляр (Полйптерус) вя каламоихтляр (Ъаламоиъщтщйс); 6 нювц вар. Тропик Африка суларында йайылмышлар. Эеъя фяал олурлар. Онурьасызлар вя балыгларла гидаланырлар. Йаьышлар дюврцндя чохалыр, хырда кцрцлярини чайбасар сащялярдя су биткиляринин цзяриня тюкцрляр. Йерли вятяэя обйектидир.

   Сенегал чохцзэяълиси (Polypterus senegalus).

  ÇOXÜZGƏCLİKİMİLƏR

  ЧОХЦЗЭЯЪЛИКИМИЛЯР (Полйптериформес) – ширинсу ганоид балыглар дястяси. Еосендян мялумдур. Бядянинин уз. 90 см-ядякдир. Ох скелети сцмцкляшмиш, башында юртцк сцмцкляри вар. Гялсямя пярдяси шцасыздыр. Бел цзэяъи тикан вя йумшаг шцалары олан чох сайда хырда цзэяълярдян ибарятдир. Дюш цзэяъляринин ясасы ятлидир. Гуйруг цзэяъинин хариъи эюрцнцшц сим- метрикдир, йухары пяри пулъугсуздур. Спиракулум вар. Аьзы ири, чяняляри дишлидир. Цзмя говуьу икикамералыдыр, чох вахт тяняффцс просесиндя иштирак едир. 2 ъинси – полиптерус, йахуд чохцзэяълиляр (Полйптерус) вя каламоихтляр (Ъаламоиъщтщйс); 6 нювц вар. Тропик Африка суларында йайылмышлар. Эеъя фяал олурлар. Онурьасызлар вя балыгларла гидаланырлар. Йаьышлар дюврцндя чохалыр, хырда кцрцлярини чайбасар сащялярдя су биткиляринин цзяриня тюкцрляр. Йерли вятяэя обйектидир.

   Сенегал чохцзэяълиси (Polypterus senegalus).