Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  ЧОХВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – бирвярягли функсийа анлайышынын цмумиляшмяси. ф(з) функсийасы з комплекс мцстявисинин Д областында мероморф вя йа регулйардырса вя юзцнцн щяр бир гиймятини ян чоху п (п =1, 2, 3,...) дяфя алырса, йяни Д областында ω-нын ихтийари гиймятиндя ф(з) = ω тянлийинин кюкляринин сайы п-ни ашмырса, онда ф(з) функсийасы Д областында п вярягли функсийа адланыр. Щяндяси олараг бу о демякдир ки, ω = ф(з) функсийасынын Д областыны иникас етдирдийи Риман сятщиндяки ω мцстявисинин щяр бир нюгтяси цзяриндя бу сятщин ян чоху п сайда нюгтяси йерляшир. п =1 олдугда ф(х) функсийасы Д областында бирвярягли олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  ЧОХВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – бирвярягли функсийа анлайышынын цмумиляшмяси. ф(з) функсийасы з комплекс мцстявисинин Д областында мероморф вя йа регулйардырса вя юзцнцн щяр бир гиймятини ян чоху п (п =1, 2, 3,...) дяфя алырса, йяни Д областында ω-нын ихтийари гиймятиндя ф(з) = ω тянлийинин кюкляринин сайы п-ни ашмырса, онда ф(з) функсийасы Д областында п вярягли функсийа адланыр. Щяндяси олараг бу о демякдир ки, ω = ф(з) функсийасынын Д областыны иникас етдирдийи Риман сятщиндяки ω мцстявисинин щяр бир нюгтяси цзяриндя бу сятщин ян чоху п сайда нюгтяси йерляшир. п =1 олдугда ф(х) функсийасы Д областында бирвярягли олур.

  ÇOXVƏRƏQLİ FUNKSİYA

  ЧОХВЯРЯГЛИ ФУНКСИЙА – бирвярягли функсийа анлайышынын цмумиляшмяси. ф(з) функсийасы з комплекс мцстявисинин Д областында мероморф вя йа регулйардырса вя юзцнцн щяр бир гиймятини ян чоху п (п =1, 2, 3,...) дяфя алырса, йяни Д областында ω-нын ихтийари гиймятиндя ф(з) = ω тянлийинин кюкляринин сайы п-ни ашмырса, онда ф(з) функсийасы Д областында п вярягли функсийа адланыр. Щяндяси олараг бу о демякдир ки, ω = ф(з) функсийасынын Д областыны иникас етдирдийи Риман сятщиндяки ω мцстявисинин щяр бир нюгтяси цзяриндя бу сятщин ян чоху п сайда нюгтяси йерляшир. п =1 олдугда ф(х) функсийасы Д областында бирвярягли олур.