Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİNSVANGER Otto


  БИНСВАНЭЕР Отто (14.10.1852, Исвечря, Мцнстерлинэен – 16.7.1929, Кройслинэен) – алман психиатры. Л. Бинсванэерин атасы. Тибб тящсилини Щейделберг, Страсбург, Сцрих Ун-тляриндя алмышдыр (1875). Вйанада Т. Мейнертин вя Щюттинэендя Л. Майерин (1827–1900) йанында психиатрийа цзря ихтисаслашмыш вя бурада нон-рестраинт (хястянин сыхылмамасы) системи иля таныш олмушдур. 1882–1921 иллярдя Йена Ун-тинин психиатрийа клиникасынын проф.-у вя директору ишлямишди. Психи позунтуларын ясасыны тяшкил едян баш бейин функсийаларынын анатомик-физиоложи позунтулары елми фяалиййятинин башлыъа истигамяти иди. 1895 илдя атеросклеротик енсефалопатийаны (Б. хястялийи) тясвир етмишдир. Ясярляри прогрессив ифлиъ (1893), неврастенийа (1896), епилепсийа (1899), истерийа (1904) вя с. хястяликляря щяср едилмишдир. Популйар психиатрийа дярслийинин (1904; 6-ъы няшр, 1923, Е. Зимерингля бирликдя) мцяллифидир. Авропа (о ъцмлядян Русийа) вя Америкада експерт вя мяслящятчи кими бюйцк нцфуз газанмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİNSVANGER Otto


  БИНСВАНЭЕР Отто (14.10.1852, Исвечря, Мцнстерлинэен – 16.7.1929, Кройслинэен) – алман психиатры. Л. Бинсванэерин атасы. Тибб тящсилини Щейделберг, Страсбург, Сцрих Ун-тляриндя алмышдыр (1875). Вйанада Т. Мейнертин вя Щюттинэендя Л. Майерин (1827–1900) йанында психиатрийа цзря ихтисаслашмыш вя бурада нон-рестраинт (хястянин сыхылмамасы) системи иля таныш олмушдур. 1882–1921 иллярдя Йена Ун-тинин психиатрийа клиникасынын проф.-у вя директору ишлямишди. Психи позунтуларын ясасыны тяшкил едян баш бейин функсийаларынын анатомик-физиоложи позунтулары елми фяалиййятинин башлыъа истигамяти иди. 1895 илдя атеросклеротик енсефалопатийаны (Б. хястялийи) тясвир етмишдир. Ясярляри прогрессив ифлиъ (1893), неврастенийа (1896), епилепсийа (1899), истерийа (1904) вя с. хястяликляря щяср едилмишдир. Популйар психиатрийа дярслийинин (1904; 6-ъы няшр, 1923, Е. Зимерингля бирликдя) мцяллифидир. Авропа (о ъцмлядян Русийа) вя Америкада експерт вя мяслящятчи кими бюйцк нцфуз газанмышдыр.

  BİNSVANGER Otto


  БИНСВАНЭЕР Отто (14.10.1852, Исвечря, Мцнстерлинэен – 16.7.1929, Кройслинэен) – алман психиатры. Л. Бинсванэерин атасы. Тибб тящсилини Щейделберг, Страсбург, Сцрих Ун-тляриндя алмышдыр (1875). Вйанада Т. Мейнертин вя Щюттинэендя Л. Майерин (1827–1900) йанында психиатрийа цзря ихтисаслашмыш вя бурада нон-рестраинт (хястянин сыхылмамасы) системи иля таныш олмушдур. 1882–1921 иллярдя Йена Ун-тинин психиатрийа клиникасынын проф.-у вя директору ишлямишди. Психи позунтуларын ясасыны тяшкил едян баш бейин функсийаларынын анатомик-физиоложи позунтулары елми фяалиййятинин башлыъа истигамяти иди. 1895 илдя атеросклеротик енсефалопатийаны (Б. хястялийи) тясвир етмишдир. Ясярляри прогрессив ифлиъ (1893), неврастенийа (1896), епилепсийа (1899), истерийа (1904) вя с. хястяликляря щяср едилмишдир. Популйар психиатрийа дярслийинин (1904; 6-ъы няшр, 1923, Е. Зимерингля бирликдя) мцяллифидир. Авропа (о ъцмлядян Русийа) вя Америкада експерт вя мяслящятчи кими бюйцк нцфуз газанмышдыр.