Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOKURÇA

  ЧОКУРЧÁ – Симферопол ш. (Крым) йахынлыьында, ейниадлы кяндин яразисиндя Мустйе дюврцня аид маьара дцшярэяси. Археоложи тядгигатлар заманы (1927–36) чохлу даш мямулаты вя фауна галыглары ашкар едилмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Крым щитлерчиляр тяряфиндян тутулдуьу вахт даш мямулаты йоха чыхмышдыр. О.Н.Бадер Крымда археоложи тядгигатлар заманы (1974) Чокурча к. йахынлыьында йени дцшярэя мцяййян етмиш вя ону ЫЫ Ч. адландырмышдыр.

   Чокурча маьарасы. Симферопол.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOKURÇA

  ЧОКУРЧÁ – Симферопол ш. (Крым) йахынлыьында, ейниадлы кяндин яразисиндя Мустйе дюврцня аид маьара дцшярэяси. Археоложи тядгигатлар заманы (1927–36) чохлу даш мямулаты вя фауна галыглары ашкар едилмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Крым щитлерчиляр тяряфиндян тутулдуьу вахт даш мямулаты йоха чыхмышдыр. О.Н.Бадер Крымда археоложи тядгигатлар заманы (1974) Чокурча к. йахынлыьында йени дцшярэя мцяййян етмиш вя ону ЫЫ Ч. адландырмышдыр.

   Чокурча маьарасы. Симферопол.

  ÇOKURÇA

  ЧОКУРЧÁ – Симферопол ш. (Крым) йахынлыьында, ейниадлы кяндин яразисиндя Мустйе дюврцня аид маьара дцшярэяси. Археоложи тядгигатлар заманы (1927–36) чохлу даш мямулаты вя фауна галыглары ашкар едилмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Крым щитлерчиляр тяряфиндян тутулдуьу вахт даш мямулаты йоха чыхмышдыр. О.Н.Бадер Крымда археоложи тядгигатлар заманы (1974) Чокурча к. йахынлыьында йени дцшярэя мцяййян етмиш вя ону ЫЫ Ч. адландырмышдыр.

   Чокурча маьарасы. Симферопол.