Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAY XƏRÇƏNGLƏRİ

  ЧАЙ ХЯРЧЯНЭЛЯРИ (Астаъус) – онайаглы хярчянэкимиляр дястясиндян онурьасыз щейванлар ъинси. Бядянинин уз. адятян 6–30 см, бязиляриндя (Мадагаскар Ч.х.) 80 см-ядяк олур. Яксяриййяти мцлайимгуршагларынширинсуларында(Африка истисна олмагла) йашайыр. Ч.х. эеъя щейванларыдыр; эцндцз йуваларында эизлянирляр. Ясасян, сащилбойу су биткиляри, бязян дя щейвани гида иля гидаланырлар. Даща ири гысгаълары олан еркякляри дишиляриндян иридир. Пайызда гарынъыьында 50-дян 200-ядяк йумуртасы олан дишилярин габыгтюкмясиндян сонра чохалырлар. Азярб.-да, ясасян, Яйричай, Эюйчай, Эирдманчай вя Ганых чайларында, Ашаьы Кцрдя, Минэячевир вя Варвара су анбарында вар. Ов ящямиййятлидир.

  Енлигысгаъ чай хярчянэи (Astacus astacus).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAY XƏRÇƏNGLƏRİ

  ЧАЙ ХЯРЧЯНЭЛЯРИ (Астаъус) – онайаглы хярчянэкимиляр дястясиндян онурьасыз щейванлар ъинси. Бядянинин уз. адятян 6–30 см, бязиляриндя (Мадагаскар Ч.х.) 80 см-ядяк олур. Яксяриййяти мцлайимгуршагларынширинсуларында(Африка истисна олмагла) йашайыр. Ч.х. эеъя щейванларыдыр; эцндцз йуваларында эизлянирляр. Ясасян, сащилбойу су биткиляри, бязян дя щейвани гида иля гидаланырлар. Даща ири гысгаълары олан еркякляри дишиляриндян иридир. Пайызда гарынъыьында 50-дян 200-ядяк йумуртасы олан дишилярин габыгтюкмясиндян сонра чохалырлар. Азярб.-да, ясасян, Яйричай, Эюйчай, Эирдманчай вя Ганых чайларында, Ашаьы Кцрдя, Минэячевир вя Варвара су анбарында вар. Ов ящямиййятлидир.

  Енлигысгаъ чай хярчянэи (Astacus astacus).

  ÇAY XƏRÇƏNGLƏRİ

  ЧАЙ ХЯРЧЯНЭЛЯРИ (Астаъус) – онайаглы хярчянэкимиляр дястясиндян онурьасыз щейванлар ъинси. Бядянинин уз. адятян 6–30 см, бязиляриндя (Мадагаскар Ч.х.) 80 см-ядяк олур. Яксяриййяти мцлайимгуршагларынширинсуларында(Африка истисна олмагла) йашайыр. Ч.х. эеъя щейванларыдыр; эцндцз йуваларында эизлянирляр. Ясасян, сащилбойу су биткиляри, бязян дя щейвани гида иля гидаланырлар. Даща ири гысгаълары олан еркякляри дишиляриндян иридир. Пайызда гарынъыьында 50-дян 200-ядяк йумуртасы олан дишилярин габыгтюкмясиндян сонра чохалырлар. Азярб.-да, ясасян, Яйричай, Эюйчай, Эирдманчай вя Ганых чайларында, Ашаьы Кцрдя, Минэячевир вя Варвара су анбарында вар. Ов ящямиййятлидир.

  Енлигысгаъ чай хярчянэи (Astacus astacus).