Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAY NƏQLİYYATI

  ÇAЙ НЯГЛИЙЙАТЫ – тябии (чай, эюл) вя сцни (канал, су анбары, чайын шлцзлянмиш сащяси) дахили су йоллары иля сярнишин вя йцк дашынмаларыны йериня йетирир. Ч.н.-на нягл. эямиляри (сярнишин, йцк, дянявяр вя майе йцкляр цчцн, балыгчылыг эямиляри, щямчинин йедяк вя итяляйиъи эямиляр), техники донанма эямиляри (дибдяринляшдириъи, йол ишляри цчцн эямиляр), кюмякчи хидмят эямиляри (бузгыранлар, бяряляр, цзян кранлар вя с.) дахилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAY NƏQLİYYATI

  ÇAЙ НЯГЛИЙЙАТЫ – тябии (чай, эюл) вя сцни (канал, су анбары, чайын шлцзлянмиш сащяси) дахили су йоллары иля сярнишин вя йцк дашынмаларыны йериня йетирир. Ч.н.-на нягл. эямиляри (сярнишин, йцк, дянявяр вя майе йцкляр цчцн, балыгчылыг эямиляри, щямчинин йедяк вя итяляйиъи эямиляр), техники донанма эямиляри (дибдяринляшдириъи, йол ишляри цчцн эямиляр), кюмякчи хидмят эямиляри (бузгыранлар, бяряляр, цзян кранлар вя с.) дахилдир.

  ÇAY NƏQLİYYATI

  ÇAЙ НЯГЛИЙЙАТЫ – тябии (чай, эюл) вя сцни (канал, су анбары, чайын шлцзлянмиш сащяси) дахили су йоллары иля сярнишин вя йцк дашынмаларыны йериня йетирир. Ч.н.-на нягл. эямиляри (сярнишин, йцк, дянявяр вя майе йцкляр цчцн, балыгчылыг эямиляри, щямчинин йедяк вя итяляйиъи эямиляр), техники донанма эямиляри (дибдяринляшдириъи, йол ишляри цчцн эямиляр), кюмякчи хидмят эямиляри (бузгыранлар, бяряляр, цзян кранлар вя с.) дахилдир.