Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAHADIR ŞAH II

  БАЩАДЫР ШАЩ ЫЫ (23.10.1775 – 6.11.1862, Рангун) – Бюйцк Моьоллар сцлалясиндян сонунъу щюкмдар [1837–58]. Щакимиййяти дюврцндя яслиндя Щиндистанда Инэилтярянин Ост-Щинд ширкяти аьалыг едирди. 1857 илдя Инэилтяря ялейщиня баш верян цсйан заманы халг Б.ш.-ы юзцнцн рящбяри вя Щиндистанын али щакими елан етди. Б.ш. милли щюкумят йаратды, мцсялманлары вя щиндуистляри дцшмяня гаршы бирляшмяйя чаьырды. Лакин цсйан уьур газана билмяди. Инэилисляр Дещлини алыб, Б.ш.-ын аилясини гятля йетирдиляр, юзцнц ися юмцрлцк щябс ъязасы иля Бирманын Рангун ш.-ня сцрэцн етдиляр (1858).

  ЫЫ Бащадыр шащ [1837–58].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAHADIR ŞAH II

  БАЩАДЫР ШАЩ ЫЫ (23.10.1775 – 6.11.1862, Рангун) – Бюйцк Моьоллар сцлалясиндян сонунъу щюкмдар [1837–58]. Щакимиййяти дюврцндя яслиндя Щиндистанда Инэилтярянин Ост-Щинд ширкяти аьалыг едирди. 1857 илдя Инэилтяря ялейщиня баш верян цсйан заманы халг Б.ш.-ы юзцнцн рящбяри вя Щиндистанын али щакими елан етди. Б.ш. милли щюкумят йаратды, мцсялманлары вя щиндуистляри дцшмяня гаршы бирляшмяйя чаьырды. Лакин цсйан уьур газана билмяди. Инэилисляр Дещлини алыб, Б.ш.-ын аилясини гятля йетирдиляр, юзцнц ися юмцрлцк щябс ъязасы иля Бирманын Рангун ш.-ня сцрэцн етдиляр (1858).

  ЫЫ Бащадыр шащ [1837–58].

  BAHADIR ŞAH II

  БАЩАДЫР ШАЩ ЫЫ (23.10.1775 – 6.11.1862, Рангун) – Бюйцк Моьоллар сцлалясиндян сонунъу щюкмдар [1837–58]. Щакимиййяти дюврцндя яслиндя Щиндистанда Инэилтярянин Ост-Щинд ширкяти аьалыг едирди. 1857 илдя Инэилтяря ялейщиня баш верян цсйан заманы халг Б.ш.-ы юзцнцн рящбяри вя Щиндистанын али щакими елан етди. Б.ш. милли щюкумят йаратды, мцсялманлары вя щиндуистляри дцшмяня гаршы бирляшмяйя чаьырды. Лакин цсйан уьур газана билмяди. Инэилисляр Дещлини алыб, Б.ш.-ын аилясини гятля йетирдиляр, юзцнц ися юмцрлцк щябс ъязасы иля Бирманын Рангун ш.-ня сцрэцн етдиляр (1858).

  ЫЫ Бащадыр шащ [1837–58].