Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYDAÇAPANLAR

  ЧАЙДАЧАПАНЛАР, щачаганадлылар (Мотаъиллидае) – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси. Бядянинин уз. 13–22 см-дир. Айаглары узун, димдийи назик, биз кими итидир. Бойну гыса, гуйруьу нисбятян узун, ганадлары итидир. Ганадында икинъи дяряъяли чалма лялякляри узун олдуьу цчцн ганад щачалы эюрцнцр (ады да бурадандыр). 5 ъинси, 57 нювц вар. Йер кцрясинин щяр йериндя йайылмышдыр. Ч.-ын бир чоху кючяридир. Азярб.-да 2 ъинся мянсуб 10 нювц вар. Ясасян, ачыглыгда йашайыр. Ъцъцляр вя диэяр хырда онурьасызларла гидаланыр. Файдалы гушлардыр.

  Аь титрякгуйруг (Мotacilla alba).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYDAÇAPANLAR

  ЧАЙДАЧАПАНЛАР, щачаганадлылар (Мотаъиллидае) – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси. Бядянинин уз. 13–22 см-дир. Айаглары узун, димдийи назик, биз кими итидир. Бойну гыса, гуйруьу нисбятян узун, ганадлары итидир. Ганадында икинъи дяряъяли чалма лялякляри узун олдуьу цчцн ганад щачалы эюрцнцр (ады да бурадандыр). 5 ъинси, 57 нювц вар. Йер кцрясинин щяр йериндя йайылмышдыр. Ч.-ын бир чоху кючяридир. Азярб.-да 2 ъинся мянсуб 10 нювц вар. Ясасян, ачыглыгда йашайыр. Ъцъцляр вя диэяр хырда онурьасызларла гидаланыр. Файдалы гушлардыр.

  Аь титрякгуйруг (Мotacilla alba).

  ÇAYDAÇAPANLAR

  ЧАЙДАЧАПАНЛАР, щачаганадлылар (Мотаъиллидае) – сярчякимиляр дястясиндян гуш фясиляси. Бядянинин уз. 13–22 см-дир. Айаглары узун, димдийи назик, биз кими итидир. Бойну гыса, гуйруьу нисбятян узун, ганадлары итидир. Ганадында икинъи дяряъяли чалма лялякляри узун олдуьу цчцн ганад щачалы эюрцнцр (ады да бурадандыр). 5 ъинси, 57 нювц вар. Йер кцрясинин щяр йериндя йайылмышдыр. Ч.-ын бир чоху кючяридир. Азярб.-да 2 ъинся мянсуб 10 нювц вар. Ясасян, ачыглыгда йашайыр. Ъцъцляр вя диэяр хырда онурьасызларла гидаланыр. Файдалы гушлардыр.

  Аь титрякгуйруг (Мotacilla alba).