Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYKOVSKİ


  ÇAYKÓVSKİ – RF-nin Perm diyarında şəhər. Çaykovski r-nunun mərkəzi. Əh. 82,9 min (2010). Votkinsk su anbarı sahilində, Perm ş.-ndən 260 km c.-q.-dədir. “Чайковски текстил” ширкяти (ипяк парчалар, штапел иплик), синтетик каучук з-ду, “Точмаш” ЕИБ (вакуум техникасы вя с.) фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары истещсал олунур. 1955 илдя Воткинск СЕС-ин тикинтиси иля ялагядар салынмышдыр. Театр, дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы вар. Рус бястякары П.И. Чайковскининин шяряфиня адландырылмышдыр.

  Чайковски шящяриндян эюрцнцш

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYKOVSKİ


  ÇAYKÓVSKİ – RF-nin Perm diyarında şəhər. Çaykovski r-nunun mərkəzi. Əh. 82,9 min (2010). Votkinsk su anbarı sahilində, Perm ş.-ndən 260 km c.-q.-dədir. “Чайковски текстил” ширкяти (ипяк парчалар, штапел иплик), синтетик каучук з-ду, “Точмаш” ЕИБ (вакуум техникасы вя с.) фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары истещсал олунур. 1955 илдя Воткинск СЕС-ин тикинтиси иля ялагядар салынмышдыр. Театр, дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы вар. Рус бястякары П.И. Чайковскининин шяряфиня адландырылмышдыр.

  Чайковски шящяриндян эюрцнцш

  ÇAYKOVSKİ


  ÇAYKÓVSKİ – RF-nin Perm diyarında şəhər. Çaykovski r-nunun mərkəzi. Əh. 82,9 min (2010). Votkinsk su anbarı sahilində, Perm ş.-ndən 260 km c.-q.-dədir. “Чайковски текстил” ширкяти (ипяк парчалар, штапел иплик), синтетик каучук з-ду, “Точмаш” ЕИБ (вакуум техникасы вя с.) фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары истещсал олунур. 1955 илдя Воткинск СЕС-ин тикинтиси иля ялагядар салынмышдыр. Театр, дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы вар. Рус бястякары П.И. Чайковскининин шяряфиня адландырылмышдыр.

  Чайковски шящяриндян эюрцнцш