Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYLD (Childe) Qordon Vir


  ЧАЙЛД (Ъщилде) Гордон Вир (14.4.1892, Австралийа, Сидней – 19.10.1957, Сидней йахынлыьында) – инэилис археологу. Британийа академийасынын цзвц (1940), Лондон ун-ти археолоэийа ин-тунун директору (1946–56). Шотландийа, Шимали Ирландийа вя Оркней а-рында археоложи газынтылар апармышдыр. Ясас ясярляри Авропа вя Шяргин ян гядим тарихиня щяср олунмушдур. “Миграсийа нязяриййяси”ня гаршы чыхмышдыр. Якинчилийин мейдана эялмяси вя инкишафыны тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Прогресс и археология. М., 1949; У истоков европейской цивилизации. М., 1952; Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYLD (Childe) Qordon Vir


  ЧАЙЛД (Ъщилде) Гордон Вир (14.4.1892, Австралийа, Сидней – 19.10.1957, Сидней йахынлыьында) – инэилис археологу. Британийа академийасынын цзвц (1940), Лондон ун-ти археолоэийа ин-тунун директору (1946–56). Шотландийа, Шимали Ирландийа вя Оркней а-рында археоложи газынтылар апармышдыр. Ясас ясярляри Авропа вя Шяргин ян гядим тарихиня щяср олунмушдур. “Миграсийа нязяриййяси”ня гаршы чыхмышдыр. Якинчилийин мейдана эялмяси вя инкишафыны тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Прогресс и археология. М., 1949; У истоков европейской цивилизации. М., 1952; Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956.


  ÇAYLD (Childe) Qordon Vir


  ЧАЙЛД (Ъщилде) Гордон Вир (14.4.1892, Австралийа, Сидней – 19.10.1957, Сидней йахынлыьында) – инэилис археологу. Британийа академийасынын цзвц (1940), Лондон ун-ти археолоэийа ин-тунун директору (1946–56). Шотландийа, Шимали Ирландийа вя Оркней а-рында археоложи газынтылар апармышдыр. Ясас ясярляри Авропа вя Шяргин ян гядим тарихиня щяср олунмушдур. “Миграсийа нязяриййяси”ня гаршы чыхмышдыр. Якинчилийин мейдана эялмяси вя инкишафыны тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Прогресс и археология. М., 1949; У истоков европейской цивилизации. М., 1952; Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956.