Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYTƏMİZLƏYƏN MAŞIN


  ЧАЙТЯМИЗЛЯЙЯН МАШЫН – ял иля вя йа машынла йыьылмыш чай йарпаьыны гатышыглардын тямизлямяк цчцн стасионар машын. Онун иш схеми: чай йарпаьы йцк бункериндян йцквуран транспортйорла тямизляйиъи транспортйора ютцрцлцр; бурада гатышыглар щава ахыны иля айрылыр вя тулланты гутусуна атылыр. Йердя галан кцтля сятщи эюз-эюз олан барабана верилир, орада хялбирляндикдян сонра ися габлашдырылыр. Барабанда галан (хялбирлянмямиш) чай йарпаглары барабандан тулланты гутусуна бошалдылыр. Ч.м. 2 електрик мцщяррики иля ишляйир. 

  Чайтямизляйян машынын ишинин техноложи схеми: 1 – йцк бункери; 2 – йцквуран вя 3 – тямизляйиъи транспортйорлар; 4 – дискли чыхарма транспортйору; 5 – бункер; 6, 8 – туллантылар гутусу; 7 – барабан; 9 – тямизлянмиш чай йарпаьыны чыхармаг цчцн транспортйор; 10 – тямизлянмиш чай йарпаьы цчцн тара.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYTƏMİZLƏYƏN MAŞIN


  ЧАЙТЯМИЗЛЯЙЯН МАШЫН – ял иля вя йа машынла йыьылмыш чай йарпаьыны гатышыглардын тямизлямяк цчцн стасионар машын. Онун иш схеми: чай йарпаьы йцк бункериндян йцквуран транспортйорла тямизляйиъи транспортйора ютцрцлцр; бурада гатышыглар щава ахыны иля айрылыр вя тулланты гутусуна атылыр. Йердя галан кцтля сятщи эюз-эюз олан барабана верилир, орада хялбирляндикдян сонра ися габлашдырылыр. Барабанда галан (хялбирлянмямиш) чай йарпаглары барабандан тулланты гутусуна бошалдылыр. Ч.м. 2 електрик мцщяррики иля ишляйир. 

  Чайтямизляйян машынын ишинин техноложи схеми: 1 – йцк бункери; 2 – йцквуран вя 3 – тямизляйиъи транспортйорлар; 4 – дискли чыхарма транспортйору; 5 – бункер; 6, 8 – туллантылар гутусу; 7 – барабан; 9 – тямизлянмиш чай йарпаьыны чыхармаг цчцн транспортйор; 10 – тямизлянмиш чай йарпаьы цчцн тара.

  ÇAYTƏMİZLƏYƏN MAŞIN


  ЧАЙТЯМИЗЛЯЙЯН МАШЫН – ял иля вя йа машынла йыьылмыш чай йарпаьыны гатышыглардын тямизлямяк цчцн стасионар машын. Онун иш схеми: чай йарпаьы йцк бункериндян йцквуран транспортйорла тямизляйиъи транспортйора ютцрцлцр; бурада гатышыглар щава ахыны иля айрылыр вя тулланты гутусуна атылыр. Йердя галан кцтля сятщи эюз-эюз олан барабана верилир, орада хялбирляндикдян сонра ися габлашдырылыр. Барабанда галан (хялбирлянмямиш) чай йарпаглары барабандан тулланты гутусуна бошалдылыр. Ч.м. 2 електрик мцщяррики иля ишляйир. 

  Чайтямизляйян машынын ишинин техноложи схеми: 1 – йцк бункери; 2 – йцквуран вя 3 – тямизляйиъи транспортйорлар; 4 – дискли чыхарма транспортйору; 5 – бункер; 6, 8 – туллантылар гутусу; 7 – барабан; 9 – тямизлянмиш чай йарпаьыны чыхармаг цчцн транспортйор; 10 – тямизлянмиш чай йарпаьы цчцн тара.