Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOLA

  ЧÓЛА – гядим вя орта ясрляр дюврцндя Ъянуби Щиндистанда мювъуд олмуш дювлят вя орада щюкмранлыг етмиш сцлалянин ады. Ч. дювлятинин тарихи мяркязи (Чоламандала) Танъавур районунда йерляширди. Дювлят дили тамил дили олмушдур. Феодал истибдадынын ясас рол ойнадыьы 10 ясрин сону – 12 ясрин яввялляриндя Тамилнадын диэяр районлары (Пандйамандала, Тондаймандала, Конгумандала), Керала, Карнатака вя Андщранын бязи щиссяляри, щямчинин Шри-Ланка а. (Сейлон) Ч.-йа табе иди. Бу дюврдя Тамилнадын игтисади вя мядяни чичяклянмяси гейд олунур. 13– 18 ясрлярдя Ч. няслинин голлары Ъянуби Щиндистанын мцхтялиф
  районларында бир сыра хырда раъяликляри идаря едирдиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOLA

  ЧÓЛА – гядим вя орта ясрляр дюврцндя Ъянуби Щиндистанда мювъуд олмуш дювлят вя орада щюкмранлыг етмиш сцлалянин ады. Ч. дювлятинин тарихи мяркязи (Чоламандала) Танъавур районунда йерляширди. Дювлят дили тамил дили олмушдур. Феодал истибдадынын ясас рол ойнадыьы 10 ясрин сону – 12 ясрин яввялляриндя Тамилнадын диэяр районлары (Пандйамандала, Тондаймандала, Конгумандала), Керала, Карнатака вя Андщранын бязи щиссяляри, щямчинин Шри-Ланка а. (Сейлон) Ч.-йа табе иди. Бу дюврдя Тамилнадын игтисади вя мядяни чичяклянмяси гейд олунур. 13– 18 ясрлярдя Ч. няслинин голлары Ъянуби Щиндистанын мцхтялиф
  районларында бир сыра хырда раъяликляри идаря едирдиляр.

  ÇOLA

  ЧÓЛА – гядим вя орта ясрляр дюврцндя Ъянуби Щиндистанда мювъуд олмуш дювлят вя орада щюкмранлыг етмиш сцлалянин ады. Ч. дювлятинин тарихи мяркязи (Чоламандала) Танъавур районунда йерляширди. Дювлят дили тамил дили олмушдур. Феодал истибдадынын ясас рол ойнадыьы 10 ясрин сону – 12 ясрин яввялляриндя Тамилнадын диэяр районлары (Пандйамандала, Тондаймандала, Конгумандала), Керала, Карнатака вя Андщранын бязи щиссяляри, щямчинин Шри-Ланка а. (Сейлон) Ч.-йа табе иди. Бу дюврдя Тамилнадын игтисади вя мядяни чичяклянмяси гейд олунур. 13– 18 ясрлярдя Ч. няслинин голлары Ъянуби Щиндистанын мцхтялиф
  районларында бир сыра хырда раъяликляри идаря едирдиляр.