Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOLUTEKA

  ЧОЛУТÉКА (Ъщолутеъа) – Щондурасын ъ.-унда шящяр (1845 илдян). Чолутека дептинин инз. м. Ящ. 120 мин (2007). Автомобил йоллары говшаьы. К.т. (гарьыдалы, кцнъцд, памбыг, шякяр гамышы, гящвя) р-нунун тиъарят мяркязи. К.т. хаммалы вя аьаъ емалы мцяссисяляри вар. 1537 илдя салынмышдыр.

   Чолутека шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOLUTEKA

  ЧОЛУТÉКА (Ъщолутеъа) – Щондурасын ъ.-унда шящяр (1845 илдян). Чолутека дептинин инз. м. Ящ. 120 мин (2007). Автомобил йоллары говшаьы. К.т. (гарьыдалы, кцнъцд, памбыг, шякяр гамышы, гящвя) р-нунун тиъарят мяркязи. К.т. хаммалы вя аьаъ емалы мцяссисяляри вар. 1537 илдя салынмышдыр.

   Чолутека шящяриндян эюрцнцш.

  ÇOLUTEKA

  ЧОЛУТÉКА (Ъщолутеъа) – Щондурасын ъ.-унда шящяр (1845 илдян). Чолутека дептинин инз. м. Ящ. 120 мин (2007). Автомобил йоллары говшаьы. К.т. (гарьыдалы, кцнъцд, памбыг, шякяр гамышы, гящвя) р-нунун тиъарят мяркязи. К.т. хаммалы вя аьаъ емалы мцяссисяляри вар. 1537 илдя салынмышдыр.

   Чолутека шящяриндян эюрцнцш.