Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇON BON CUN

  ЧОН БОН ЪУН (1853, Ъянуби Корейа, Чолладо яйаляти, Кобу гязасы – 1895) – Корейада кяндли цсйанынын рящбяри. 1888 илдя Тонхак тяригятиня дахил олмуш вя онун Кобудакы бюлмясиня рящбярлик етмишдир. 1894 илдя (Тонхаклар цсйаны заманы) Чолладо яйалятиндя тезликля бцтцн юлкяни ящатя етмиш кяндли цсйанынын башчысы олмушдур. Рящбярлийин даща ингилаби щиссясини тямсил едян Ч.Б.Ъ. кяндли мцщарибяси заманы цсйанчылары петисийа йолуна дюндярмяк истяйян Тонхак сектасынын нцмайяндяляри иля мунасибятляря сон гоймушду. Щюкумят тяряфиндян тутулараг едам едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇON BON CUN

  ЧОН БОН ЪУН (1853, Ъянуби Корейа, Чолладо яйаляти, Кобу гязасы – 1895) – Корейада кяндли цсйанынын рящбяри. 1888 илдя Тонхак тяригятиня дахил олмуш вя онун Кобудакы бюлмясиня рящбярлик етмишдир. 1894 илдя (Тонхаклар цсйаны заманы) Чолладо яйалятиндя тезликля бцтцн юлкяни ящатя етмиш кяндли цсйанынын башчысы олмушдур. Рящбярлийин даща ингилаби щиссясини тямсил едян Ч.Б.Ъ. кяндли мцщарибяси заманы цсйанчылары петисийа йолуна дюндярмяк истяйян Тонхак сектасынын нцмайяндяляри иля мунасибятляря сон гоймушду. Щюкумят тяряфиндян тутулараг едам едилмишдир.

  ÇON BON CUN

  ЧОН БОН ЪУН (1853, Ъянуби Корейа, Чолладо яйаляти, Кобу гязасы – 1895) – Корейада кяндли цсйанынын рящбяри. 1888 илдя Тонхак тяригятиня дахил олмуш вя онун Кобудакы бюлмясиня рящбярлик етмишдир. 1894 илдя (Тонхаклар цсйаны заманы) Чолладо яйалятиндя тезликля бцтцн юлкяни ящатя етмиш кяндли цсйанынын башчысы олмушдур. Рящбярлийин даща ингилаби щиссясини тямсил едян Ч.Б.Ъ. кяндли мцщарибяси заманы цсйанчылары петисийа йолуна дюндярмяк истяйян Тонхак сектасынын нцмайяндяляри иля мунасибятляря сон гоймушду. Щюкумят тяряфиндян тутулараг едам едилмишдир.