Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇON ÇXOL

  ЧОН ЧХОЛ (тяхяллцсц С о н г а н; 27.1.1537, Сеул – 7.2.1594, Канхвадо а.) – Корейа шаири, сийаси хадим. Йцксяк дювлят вязифяляри tutmuş, lakin дяфялярля тягиб вя сцрэцн олунмушдур. Ханмун дилиндя (Чин йазылы дилинин корейалашдырылмыш формасы) 7 ъилдлик “Сонган чип” (няшри 1632) нязм вя няср ясяринин, Koreya dilində ya­zılmış ilk şeir toplusu “Sonqan kasa”nın (nəşri təqr. 1747) мцяллифидир. Касаларында (лирик поемалар) доьма тябият эюзялликляринин тяряннцмц иля йанашы, автобиографик мотивляр, сарай чякишмяляри дя яксини тапмышдыр.


  Я с я р и:
  Одинокий журавль. М., 1975.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇON ÇXOL

  ЧОН ЧХОЛ (тяхяллцсц С о н г а н; 27.1.1537, Сеул – 7.2.1594, Канхвадо а.) – Корейа шаири, сийаси хадим. Йцксяк дювлят вязифяляри tutmuş, lakin дяфялярля тягиб вя сцрэцн олунмушдур. Ханмун дилиндя (Чин йазылы дилинин корейалашдырылмыш формасы) 7 ъилдлик “Сонган чип” (няшри 1632) нязм вя няср ясяринин, Koreya dilində ya­zılmış ilk şeir toplusu “Sonqan kasa”nın (nəşri təqr. 1747) мцяллифидир. Касаларында (лирик поемалар) доьма тябият эюзялликляринин тяряннцмц иля йанашы, автобиографик мотивляр, сарай чякишмяляри дя яксини тапмышдыр.


  Я с я р и:
  Одинокий журавль. М., 1975.

  ÇON ÇXOL

  ЧОН ЧХОЛ (тяхяллцсц С о н г а н; 27.1.1537, Сеул – 7.2.1594, Канхвадо а.) – Корейа шаири, сийаси хадим. Йцксяк дювлят вязифяляри tutmuş, lakin дяфялярля тягиб вя сцрэцн олунмушдур. Ханмун дилиндя (Чин йазылы дилинин корейалашдырылмыш формасы) 7 ъилдлик “Сонган чип” (няшри 1632) нязм вя няср ясяринин, Koreya dilində ya­zılmış ilk şeir toplusu “Sonqan kasa”nın (nəşri təqr. 1747) мцяллифидир. Касаларында (лирик поемалар) доьма тябият эюзялликляринин тяряннцмц иля йанашы, автобиографик мотивляр, сарай чякишмяляри дя яксини тапмышдыр.


  Я с я р и:
  Одинокий журавль. М., 1975.