Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇORBACI

  ЧОРБАЪЫ (щярфи мянасы – дуру хюряк пайлайан) – Османлы империйасында: 1) йеничярилярдя орта (рота) командир вязифясиня мцвафиг олан забит рцтбяси; 2) кянд ящалисинин йухары тябягясиня мянсуб олан йцзбашы, кяндхуда вя йа варлы кяндли (мухтар, аьсаггал). 19 ясрдя Ч., ясасян, таъирляря вя варлы христианлара дейилирди. Мцасир Тцркийядя дянизчилярин данышыг дилиндя эяминин сащиби, аьасы мянасында ишлядилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇORBACI

  ЧОРБАЪЫ (щярфи мянасы – дуру хюряк пайлайан) – Османлы империйасында: 1) йеничярилярдя орта (рота) командир вязифясиня мцвафиг олан забит рцтбяси; 2) кянд ящалисинин йухары тябягясиня мянсуб олан йцзбашы, кяндхуда вя йа варлы кяндли (мухтар, аьсаггал). 19 ясрдя Ч., ясасян, таъирляря вя варлы христианлара дейилирди. Мцасир Тцркийядя дянизчилярин данышыг дилиндя эяминин сащиби, аьасы мянасында ишлядилир.

  ÇORBACI

  ЧОРБАЪЫ (щярфи мянасы – дуру хюряк пайлайан) – Османлы империйасында: 1) йеничярилярдя орта (рота) командир вязифясиня мцвафиг олан забит рцтбяси; 2) кянд ящалисинин йухары тябягясиня мянсуб олан йцзбашы, кяндхуда вя йа варлы кяндли (мухтар, аьсаггал). 19 ясрдя Ч., ясасян, таъирляря вя варлы христианлара дейилирди. Мцасир Тцркийядя дянизчилярин данышыг дилиндя эяминин сащиби, аьасы мянасында ишлядилир.