Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇORTİLƏR

  ЧОРТИЛЯР (исп.; юзлярини “ткорти”, щярфи мянада “гарьыдалы тарласынын дили”, йяни “якинчиляр” адландырырлар), в и н и к о б л а р (“адамлар”) – Гватемаланын ш.-индяки Чикимула деп-тиндя вя Щондурасын гоншу р-нларында маййа групундан щинди халгы. Сайлары Гватемалада 52 мин няфяр, Щондурасда 10 мин няфярдир. Маййа дил аилясинин гярб голунун чол групуна аид дилдя данышырлар. Чолиляря (ч о л л а р а) вя чонталлара йахындырлар.


  Диндарлары христиандыр, яняняви инанъларыны да сахлайырлар. Ч. ерамызын 1-ъи миниллийиндя классик маййа мядяниййятинин ясас мяркязляриндян бири олан Копан
  шящяр-дювлятини йаратмыш гядим ящалинин бирбаша нясилляри щесаб олунурлар. Онларын еркян тарихи иля баьлы диэяр шярщляр дя вар (бах Чолиляр мягалясиня). Топонимик мялуматлар Ч.-ин испан ишьалынадяк Щондурас кюрфязиндян Салвадорадяк, Мотагуа чайы вадисиндян Улуа чайы щювзясинядяк эениш яразидя мяскунлашдыгларыны тясдигляйир. 1524 илдя испанлара табе олмуш, сонралар дяфялярля цсйан галдырмышлар.

   Чорти ушаглары.


  Ч.-ин яксяриййяти ладиноларла бирликдя гоншу ендогам иъмалар щалында кичик кяндлярдя – алдейаларда вя гясябялярдя – пуеблоларда йашайырлар. Иъмаларын мцлки лидерляри ладинолар, дини лидерляри ися Ч.-дир. Аиляляри, ясасян, кичикдир, гощумлуг ата хятти цзря щесабланыр, никащлары патрилокалдыр. Бюйцк аиля вя патрилиниъляр, кросскузен никащлар, полиэинийа, эялин цчцн ишляйиб юдямя галмагдадыр. Яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийи (гарьыдалы, пахлалы биткиляр, балгабаг, какао, помидор, тцтцн, мцстямлякя дюврцндя ися чялтик вя ясас ямтяя мящсулу кими шякяр гамышы беъярирдиляр), овчулуг, балыгчылыг, арычылыгдыр. Мал-гара вя ев гушлары сахлайырлар. Яняняви сяняткарлыг сащяляри дулусчулуг (гадынлар мяишятдя истифадя олунан йапма керамика, кишиляр ися мярасим бухурданлары вя сатыш цчцн бюйцк габлар истещсал едирляр), щюрмя, тоху- ъулуг, аьаъ емалыдыр. Айры-айры гясябяляр мцхтялиф сяняткарлыг сащяляри цзря ихтисаслашмышдыр. Мяскянляри низамсыз шякилдядир. Дцзбуъаг планлы, биротаглы евляри эилдян, адобадан (саманлы кярпиъ), аьаъ вя йа гарьыдан тикилир, икийамаълы дамы кцляш, йахуд гамыш, палма йарпаглары, бязян кирямитля юртцлцр; фасадын гаршысында ачыг веранда йерляшир. Яняняви эейимляри: кишилярдя – узунгол, узун аь кюйняк, аь шалвар, щясир папагдыр; гадынларда – йанлары цст-цстя эялян узун йубка, аь уипил, шалдыр. Христианлыьагядярки мифолоэийа, илан образында йаьыш аллащы, марал образында ов- чулуг аллащы култлары, ъадуэярлик, шаманизмин изляри галмагдадыр. Яняняви вя гядим испан фолклорунун сцжетляри ясасында театрлашдырылмыш тамашалар, “Попол Вух” мифоложи епосу, наьыл вя няьмя фолк- лору горунуб сахланылмышдыр. Ясас байрамлары якин ишляри, юлянлярин анымы вя с. иля баьлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇORTİLƏR

  ЧОРТИЛЯР (исп.; юзлярини “ткорти”, щярфи мянада “гарьыдалы тарласынын дили”, йяни “якинчиляр” адландырырлар), в и н и к о б л а р (“адамлар”) – Гватемаланын ш.-индяки Чикимула деп-тиндя вя Щондурасын гоншу р-нларында маййа групундан щинди халгы. Сайлары Гватемалада 52 мин няфяр, Щондурасда 10 мин няфярдир. Маййа дил аилясинин гярб голунун чол групуна аид дилдя данышырлар. Чолиляря (ч о л л а р а) вя чонталлара йахындырлар.


  Диндарлары христиандыр, яняняви инанъларыны да сахлайырлар. Ч. ерамызын 1-ъи миниллийиндя классик маййа мядяниййятинин ясас мяркязляриндян бири олан Копан
  шящяр-дювлятини йаратмыш гядим ящалинин бирбаша нясилляри щесаб олунурлар. Онларын еркян тарихи иля баьлы диэяр шярщляр дя вар (бах Чолиляр мягалясиня). Топонимик мялуматлар Ч.-ин испан ишьалынадяк Щондурас кюрфязиндян Салвадорадяк, Мотагуа чайы вадисиндян Улуа чайы щювзясинядяк эениш яразидя мяскунлашдыгларыны тясдигляйир. 1524 илдя испанлара табе олмуш, сонралар дяфялярля цсйан галдырмышлар.

   Чорти ушаглары.


  Ч.-ин яксяриййяти ладиноларла бирликдя гоншу ендогам иъмалар щалында кичик кяндлярдя – алдейаларда вя гясябялярдя – пуеблоларда йашайырлар. Иъмаларын мцлки лидерляри ладинолар, дини лидерляри ися Ч.-дир. Аиляляри, ясасян, кичикдир, гощумлуг ата хятти цзря щесабланыр, никащлары патрилокалдыр. Бюйцк аиля вя патрилиниъляр, кросскузен никащлар, полиэинийа, эялин цчцн ишляйиб юдямя галмагдадыр. Яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийи (гарьыдалы, пахлалы биткиляр, балгабаг, какао, помидор, тцтцн, мцстямлякя дюврцндя ися чялтик вя ясас ямтяя мящсулу кими шякяр гамышы беъярирдиляр), овчулуг, балыгчылыг, арычылыгдыр. Мал-гара вя ев гушлары сахлайырлар. Яняняви сяняткарлыг сащяляри дулусчулуг (гадынлар мяишятдя истифадя олунан йапма керамика, кишиляр ися мярасим бухурданлары вя сатыш цчцн бюйцк габлар истещсал едирляр), щюрмя, тоху- ъулуг, аьаъ емалыдыр. Айры-айры гясябяляр мцхтялиф сяняткарлыг сащяляри цзря ихтисаслашмышдыр. Мяскянляри низамсыз шякилдядир. Дцзбуъаг планлы, биротаглы евляри эилдян, адобадан (саманлы кярпиъ), аьаъ вя йа гарьыдан тикилир, икийамаълы дамы кцляш, йахуд гамыш, палма йарпаглары, бязян кирямитля юртцлцр; фасадын гаршысында ачыг веранда йерляшир. Яняняви эейимляри: кишилярдя – узунгол, узун аь кюйняк, аь шалвар, щясир папагдыр; гадынларда – йанлары цст-цстя эялян узун йубка, аь уипил, шалдыр. Христианлыьагядярки мифолоэийа, илан образында йаьыш аллащы, марал образында ов- чулуг аллащы култлары, ъадуэярлик, шаманизмин изляри галмагдадыр. Яняняви вя гядим испан фолклорунун сцжетляри ясасында театрлашдырылмыш тамашалар, “Попол Вух” мифоложи епосу, наьыл вя няьмя фолк- лору горунуб сахланылмышдыр. Ясас байрамлары якин ишляри, юлянлярин анымы вя с. иля баьлыдыр.

  ÇORTİLƏR

  ЧОРТИЛЯР (исп.; юзлярини “ткорти”, щярфи мянада “гарьыдалы тарласынын дили”, йяни “якинчиляр” адландырырлар), в и н и к о б л а р (“адамлар”) – Гватемаланын ш.-индяки Чикимула деп-тиндя вя Щондурасын гоншу р-нларында маййа групундан щинди халгы. Сайлары Гватемалада 52 мин няфяр, Щондурасда 10 мин няфярдир. Маййа дил аилясинин гярб голунун чол групуна аид дилдя данышырлар. Чолиляря (ч о л л а р а) вя чонталлара йахындырлар.


  Диндарлары христиандыр, яняняви инанъларыны да сахлайырлар. Ч. ерамызын 1-ъи миниллийиндя классик маййа мядяниййятинин ясас мяркязляриндян бири олан Копан
  шящяр-дювлятини йаратмыш гядим ящалинин бирбаша нясилляри щесаб олунурлар. Онларын еркян тарихи иля баьлы диэяр шярщляр дя вар (бах Чолиляр мягалясиня). Топонимик мялуматлар Ч.-ин испан ишьалынадяк Щондурас кюрфязиндян Салвадорадяк, Мотагуа чайы вадисиндян Улуа чайы щювзясинядяк эениш яразидя мяскунлашдыгларыны тясдигляйир. 1524 илдя испанлара табе олмуш, сонралар дяфялярля цсйан галдырмышлар.

   Чорти ушаглары.


  Ч.-ин яксяриййяти ладиноларла бирликдя гоншу ендогам иъмалар щалында кичик кяндлярдя – алдейаларда вя гясябялярдя – пуеблоларда йашайырлар. Иъмаларын мцлки лидерляри ладинолар, дини лидерляри ися Ч.-дир. Аиляляри, ясасян, кичикдир, гощумлуг ата хятти цзря щесабланыр, никащлары патрилокалдыр. Бюйцк аиля вя патрилиниъляр, кросскузен никащлар, полиэинийа, эялин цчцн ишляйиб юдямя галмагдадыр. Яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийи (гарьыдалы, пахлалы биткиляр, балгабаг, какао, помидор, тцтцн, мцстямлякя дюврцндя ися чялтик вя ясас ямтяя мящсулу кими шякяр гамышы беъярирдиляр), овчулуг, балыгчылыг, арычылыгдыр. Мал-гара вя ев гушлары сахлайырлар. Яняняви сяняткарлыг сащяляри дулусчулуг (гадынлар мяишятдя истифадя олунан йапма керамика, кишиляр ися мярасим бухурданлары вя сатыш цчцн бюйцк габлар истещсал едирляр), щюрмя, тоху- ъулуг, аьаъ емалыдыр. Айры-айры гясябяляр мцхтялиф сяняткарлыг сащяляри цзря ихтисаслашмышдыр. Мяскянляри низамсыз шякилдядир. Дцзбуъаг планлы, биротаглы евляри эилдян, адобадан (саманлы кярпиъ), аьаъ вя йа гарьыдан тикилир, икийамаълы дамы кцляш, йахуд гамыш, палма йарпаглары, бязян кирямитля юртцлцр; фасадын гаршысында ачыг веранда йерляшир. Яняняви эейимляри: кишилярдя – узунгол, узун аь кюйняк, аь шалвар, щясир папагдыр; гадынларда – йанлары цст-цстя эялян узун йубка, аь уипил, шалдыр. Христианлыьагядярки мифолоэийа, илан образында йаьыш аллащы, марал образында ов- чулуг аллащы култлары, ъадуэярлик, шаманизмин изляри галмагдадыр. Яняняви вя гядим испан фолклорунун сцжетляри ясасында театрлашдырылмыш тамашалар, “Попол Вух” мифоложи епосу, наьыл вя няьмя фолк- лору горунуб сахланылмышдыр. Ясас байрамлары якин ишляри, юлянлярин анымы вя с. иля баьлыдыр.