Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEBAN Tamara Savelyevna


  ЧЕБÁН Тамара Савелйевна (22.11.1914, Молд., Березложи к., – 23.10.1990, Кишинйов) – молдав мцьянниси (сопрано). ССРИ халг артисти (1960), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Кишинйов консерваторийасыны (Л. Бабичин вокал синфини) битирмиш (1946), щямчинин Саратов консерваторийасында тящсил алмышдыр. 1945–51 иллярдя Кишинйов опера студийасында чыхыш етмиш, Молд. радиосунун солисти олмушдур; 1951–73 иллярдя “Флуйераш” молдав халг ъальы алятляри орк. иля чыхыш етмиш, орк.-ля бирэя хариъи юлкялярдя консертляр вермишдир. 1973 илдян Кишинйов Инъясянят Ин-тунда вокалдан дярс демишдир (1976 илдян досент). Ч. молдав халг мащныларынын (репертуарында 400-дян артыг мащны, о ъцмлядян “Лйана”, “Моришка”, “Лелисе Марие” мащнылары олмушдур), мцхтялиф халгларын мащныларынын, щямчинин молдав бястякарларынын ясярляринин (Кокинин “Йени дойна”, Эеорэисенин “Кенесйе” вя с.) мяшщур ифачысы иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEBAN Tamara Savelyevna


  ЧЕБÁН Тамара Савелйевна (22.11.1914, Молд., Березложи к., – 23.10.1990, Кишинйов) – молдав мцьянниси (сопрано). ССРИ халг артисти (1960), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Кишинйов консерваторийасыны (Л. Бабичин вокал синфини) битирмиш (1946), щямчинин Саратов консерваторийасында тящсил алмышдыр. 1945–51 иллярдя Кишинйов опера студийасында чыхыш етмиш, Молд. радиосунун солисти олмушдур; 1951–73 иллярдя “Флуйераш” молдав халг ъальы алятляри орк. иля чыхыш етмиш, орк.-ля бирэя хариъи юлкялярдя консертляр вермишдир. 1973 илдян Кишинйов Инъясянят Ин-тунда вокалдан дярс демишдир (1976 илдян досент). Ч. молдав халг мащныларынын (репертуарында 400-дян артыг мащны, о ъцмлядян “Лйана”, “Моришка”, “Лелисе Марие” мащнылары олмушдур), мцхтялиф халгларын мащныларынын, щямчинин молдав бястякарларынын ясярляринин (Кокинин “Йени дойна”, Эеорэисенин “Кенесйе” вя с.) мяшщур ифачысы иди.

  ÇEBAN Tamara Savelyevna


  ЧЕБÁН Тамара Савелйевна (22.11.1914, Молд., Березложи к., – 23.10.1990, Кишинйов) – молдав мцьянниси (сопрано). ССРИ халг артисти (1960), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Кишинйов консерваторийасыны (Л. Бабичин вокал синфини) битирмиш (1946), щямчинин Саратов консерваторийасында тящсил алмышдыр. 1945–51 иллярдя Кишинйов опера студийасында чыхыш етмиш, Молд. радиосунун солисти олмушдур; 1951–73 иллярдя “Флуйераш” молдав халг ъальы алятляри орк. иля чыхыш етмиш, орк.-ля бирэя хариъи юлкялярдя консертляр вермишдир. 1973 илдян Кишинйов Инъясянят Ин-тунда вокалдан дярс демишдир (1976 илдян досент). Ч. молдав халг мащныларынын (репертуарында 400-дян артыг мащны, о ъцмлядян “Лйана”, “Моришка”, “Лелисе Марие” мащнылары олмушдур), мцхтялиф халгларын мащныларынын, щямчинин молдав бястякарларынын ясярляринин (Кокинин “Йени дойна”, Эеорэисенин “Кенесйе” вя с.) мяшщур ифачысы иди.