Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABXAZ SİLSİLƏSİ

  АБХÁЗ СИЛСИЛЯСИ – Эцръ.-да, Абхазийа Респ. яразисиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. йамаъындадыр. Бзыб силсилясинин ш. давамыдыр. Баш Гафгаз (йахуд Суайырыъы) силсилясиня паралел узаныр. Уз. 60 км, щцнд. 3156 м-ядяк (Шхапидзга д.). Порфирит вя шистлярдян тяшкил олунмушдур. Йамаълары ашаьы щиссядя мешялярля, йухарыларда Алп чямянликляри иля юртцлцдцр. Карст релйеф формалары вя мцасир бузлаглар вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABXAZ SİLSİLƏSİ

  АБХÁЗ СИЛСИЛЯСИ – Эцръ.-да, Абхазийа Респ. яразисиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. йамаъындадыр. Бзыб силсилясинин ш. давамыдыр. Баш Гафгаз (йахуд Суайырыъы) силсилясиня паралел узаныр. Уз. 60 км, щцнд. 3156 м-ядяк (Шхапидзга д.). Порфирит вя шистлярдян тяшкил олунмушдур. Йамаълары ашаьы щиссядя мешялярля, йухарыларда Алп чямянликляри иля юртцлцдцр. Карст релйеф формалары вя мцасир бузлаглар вар.

  ABXAZ SİLSİLƏSİ

  АБХÁЗ СИЛСИЛЯСИ – Эцръ.-да, Абхазийа Респ. яразисиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. йамаъындадыр. Бзыб силсилясинин ш. давамыдыр. Баш Гафгаз (йахуд Суайырыъы) силсилясиня паралел узаныр. Уз. 60 км, щцнд. 3156 м-ядяк (Шхапидзга д.). Порфирит вя шистлярдян тяшкил олунмушдур. Йамаълары ашаьы щиссядя мешялярля, йухарыларда Алп чямянликляри иля юртцлцдцр. Карст релйеф формалары вя мцасир бузлаглар вар.