Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇUXURSƏD BƏYLƏRBƏYLİYİ

  ЧУХУРСЯД БЯЙЛЯРБЯЙИЛИЙИ – Сяфявиляр дювлятинин инзибати ващидляриндян бири. Мяркязи Иряван (Рява н) ш. иди. Эянъя вя Тябриз бяйлярбяйиликляри, щабеля Османлы империйасы вя Эцръцстанла щямсярщяд иди. 16 ясрин 1-ъи йарысында йарадылмышды. 17 ясрдян Нахчыван вил.-дя Ч.б.-нин тяркибиня дахил едилди. Ч.б. устаълы, бир мцддят ися Гаъар тайфасындан олан ямирляр тяряфиндян идаря олунурду. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри заманы Ч.б. яразиси дяфялярля ялдяняля кечди.

  Ы Шащ Аббасын ящалини кцтляви сурятдя Иранын дахили вилайятляриня кючцрмя сийасяти (бах “Бюйцк сцрэцн”) Ч.б.-нин тясяррцфат щяйатына аьыр зярбя вурду. Лакин сонралар османлылардан эери гайтарылдыгдан сонра бяйлярбяйи Ямирэцняхан Гаъарын дюврцндя Ч.б.-ндя тясяррцфат, тиъарят вя сяняткарлыг нисбятян дирчялди. Сяфявиляр дювлятинин тяняззцлц иля Ч.б. инзибати ярази ващиди кими ящямиййятини итирди.

  Ч.б.-ндя ящали якинчилик, малдарлыг, сяняткарлыг, баьчылыг вя с. иля мяшьул олурду; тиъарят инкишаф етмишди. 18 ясрин орталарында Ч.б. яразисиндя Иряван вя Нахчыван ханлыглары йаранды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇUXURSƏD BƏYLƏRBƏYLİYİ

  ЧУХУРСЯД БЯЙЛЯРБЯЙИЛИЙИ – Сяфявиляр дювлятинин инзибати ващидляриндян бири. Мяркязи Иряван (Рява н) ш. иди. Эянъя вя Тябриз бяйлярбяйиликляри, щабеля Османлы империйасы вя Эцръцстанла щямсярщяд иди. 16 ясрин 1-ъи йарысында йарадылмышды. 17 ясрдян Нахчыван вил.-дя Ч.б.-нин тяркибиня дахил едилди. Ч.б. устаълы, бир мцддят ися Гаъар тайфасындан олан ямирляр тяряфиндян идаря олунурду. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри заманы Ч.б. яразиси дяфялярля ялдяняля кечди.

  Ы Шащ Аббасын ящалини кцтляви сурятдя Иранын дахили вилайятляриня кючцрмя сийасяти (бах “Бюйцк сцрэцн”) Ч.б.-нин тясяррцфат щяйатына аьыр зярбя вурду. Лакин сонралар османлылардан эери гайтарылдыгдан сонра бяйлярбяйи Ямирэцняхан Гаъарын дюврцндя Ч.б.-ндя тясяррцфат, тиъарят вя сяняткарлыг нисбятян дирчялди. Сяфявиляр дювлятинин тяняззцлц иля Ч.б. инзибати ярази ващиди кими ящямиййятини итирди.

  Ч.б.-ндя ящали якинчилик, малдарлыг, сяняткарлыг, баьчылыг вя с. иля мяшьул олурду; тиъарят инкишаф етмишди. 18 ясрин орталарында Ч.б. яразисиндя Иряван вя Нахчыван ханлыглары йаранды.

  ÇUXURSƏD BƏYLƏRBƏYLİYİ

  ЧУХУРСЯД БЯЙЛЯРБЯЙИЛИЙИ – Сяфявиляр дювлятинин инзибати ващидляриндян бири. Мяркязи Иряван (Рява н) ш. иди. Эянъя вя Тябриз бяйлярбяйиликляри, щабеля Османлы империйасы вя Эцръцстанла щямсярщяд иди. 16 ясрин 1-ъи йарысында йарадылмышды. 17 ясрдян Нахчыван вил.-дя Ч.б.-нин тяркибиня дахил едилди. Ч.б. устаълы, бир мцддят ися Гаъар тайфасындан олан ямирляр тяряфиндян идаря олунурду. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри заманы Ч.б. яразиси дяфялярля ялдяняля кечди.

  Ы Шащ Аббасын ящалини кцтляви сурятдя Иранын дахили вилайятляриня кючцрмя сийасяти (бах “Бюйцк сцрэцн”) Ч.б.-нин тясяррцфат щяйатына аьыр зярбя вурду. Лакин сонралар османлылардан эери гайтарылдыгдан сонра бяйлярбяйи Ямирэцняхан Гаъарын дюврцндя Ч.б.-ндя тясяррцфат, тиъарят вя сяняткарлыг нисбятян дирчялди. Сяфявиляр дювлятинин тяняззцлц иля Ч.б. инзибати ярази ващиди кими ящямиййятини итирди.

  Ч.б.-ндя ящали якинчилик, малдарлыг, сяняткарлыг, баьчылыг вя с. иля мяшьул олурду; тиъарят инкишаф етмишди. 18 ясрин орталарында Ч.б. яразисиндя Иряван вя Нахчыван ханлыглары йаранды.