Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇURİNQALAR

  ЧУРИНГАЛАР (Австралийада йашайан аранда тайфаларынын дилиндя – мцгяддяс, гадаьан едилмиш) – Австралийанын бязи тайфаларынын ситайиш яшйалары; хцсуси йерлярдя эизли сахланылан орнаментли аьаъ вя йа даш парчалары дини айинляр заманы истифадя олунурду. Тотемин тяъяссцмц сайылырды. Бу ъцр нахышлы даш парчалары Азил мядяниййяти дцшярэяляриндян дя тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇURİNQALAR

  ЧУРИНГАЛАР (Австралийада йашайан аранда тайфаларынын дилиндя – мцгяддяс, гадаьан едилмиш) – Австралийанын бязи тайфаларынын ситайиш яшйалары; хцсуси йерлярдя эизли сахланылан орнаментли аьаъ вя йа даш парчалары дини айинляр заманы истифадя олунурду. Тотемин тяъяссцмц сайылырды. Бу ъцр нахышлы даш парчалары Азил мядяниййяти дцшярэяляриндян дя тапылмышдыр.

  ÇURİNQALAR

  ЧУРИНГАЛАР (Австралийада йашайан аранда тайфаларынын дилиндя – мцгяддяс, гадаьан едилмиш) – Австралийанын бязи тайфаларынын ситайиш яшйалары; хцсуси йерлярдя эизли сахланылан орнаментли аьаъ вя йа даш парчалары дини айинляр заманы истифадя олунурду. Тотемин тяъяссцмц сайылырды. Бу ъцр нахышлы даш парчалары Азил мядяниййяти дцшярэяляриндян дя тапылмышдыр.