Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇUST

  ЧУСТ –Юзбякистанда, Наманган вил.-ндя шящяр (1969 илдян). Чуст р-нунун мяркязи. Ящ. 70,2 мин (2010). Фярганя дярясинин шм. кянарында, Чуст д.й. ст.-ндан (Коканд–Цчкурган хятти) 12 км-лик мясафядядир. Памбыгтямизлямя з-ду, бядии мямулатлар ф-ки фяалиййят эюстярир. Халг сяняткарлыьы (“чуст” арагчынлары, бядии ишлянмиш яняняви бычаглар) инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇUST

  ЧУСТ –Юзбякистанда, Наманган вил.-ндя шящяр (1969 илдян). Чуст р-нунун мяркязи. Ящ. 70,2 мин (2010). Фярганя дярясинин шм. кянарында, Чуст д.й. ст.-ндан (Коканд–Цчкурган хятти) 12 км-лик мясафядядир. Памбыгтямизлямя з-ду, бядии мямулатлар ф-ки фяалиййят эюстярир. Халг сяняткарлыьы (“чуст” арагчынлары, бядии ишлянмиш яняняви бычаглар) инкишаф етмишдир.

  ÇUST

  ЧУСТ –Юзбякистанда, Наманган вил.-ндя шящяр (1969 илдян). Чуст р-нунун мяркязи. Ящ. 70,2 мин (2010). Фярганя дярясинин шм. кянарында, Чуст д.й. ст.-ндан (Коканд–Цчкурган хятти) 12 км-лик мясафядядир. Памбыгтямизлямя з-ду, бядии мямулатлар ф-ки фяалиййят эюстярир. Халг сяняткарлыьы (“чуст” арагчынлары, бядии ишлянмиш яняняви бычаглар) инкишаф етмишдир.