Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇUST DÜŞƏRGƏSİ

  ЧУСТ ДЦШЯРЭЯСИ – Наманган вил.-нин (Юзбякистан Респ.) Чуст шящяри йахынлыьында Тунъ дюврц (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри) дцшярэяси. Газынтылар заманы (1950–61) мцдафия системинин бир щиссяси, йашайыш евляринин галыглары, тясяррцфат гуйулары, гябирляр ашкар едилмишдир. Ч.д. цчцн нахышлы керамика (гырмызы фонда гара щяндяси орнамент), тунъ, сцмцк, даш алятляр, гялибляр вя с. сяъиййявидир. Ч.д. Фярганя вадисинин якинчи ящалисиня мяхсус типик археоложи абидядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇUST DÜŞƏRGƏSİ

  ЧУСТ ДЦШЯРЭЯСИ – Наманган вил.-нин (Юзбякистан Респ.) Чуст шящяри йахынлыьында Тунъ дюврц (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри) дцшярэяси. Газынтылар заманы (1950–61) мцдафия системинин бир щиссяси, йашайыш евляринин галыглары, тясяррцфат гуйулары, гябирляр ашкар едилмишдир. Ч.д. цчцн нахышлы керамика (гырмызы фонда гара щяндяси орнамент), тунъ, сцмцк, даш алятляр, гялибляр вя с. сяъиййявидир. Ч.д. Фярганя вадисинин якинчи ящалисиня мяхсус типик археоложи абидядир.

  ÇUST DÜŞƏRGƏSİ

  ЧУСТ ДЦШЯРЭЯСИ – Наманган вил.-нин (Юзбякистан Респ.) Чуст шящяри йахынлыьында Тунъ дюврц (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри) дцшярэяси. Газынтылар заманы (1950–61) мцдафия системинин бир щиссяси, йашайыш евляринин галыглары, тясяррцфат гуйулары, гябирляр ашкар едилмишдир. Ч.д. цчцн нахышлы керамика (гырмызы фонда гара щяндяси орнамент), тунъ, сцмцк, даш алятляр, гялибляр вя с. сяъиййявидир. Ч.д. Фярганя вадисинин якинчи ящалисиня мяхсус типик археоложи абидядир.