Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇUYKOV

  ЧУЙКÓВ Семйон Афанасйевич (30.10.1902, Пишпек, индики Бишкек – 18.5.1980, Москва) – рус бойакары. ССРИ халг ряссамы (1963). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1949, 1951). Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1967). Москвада Али Бядии-Техники Ема- латханаларда – Али Бядии-Техники Ин-тда охумушдур (1924–30). Москвада Ряссамлыг Академийасында (1930–32) вя В.И.Суриков ад. Ряссамлыг Ин-тунда (1947–48) дярс демишдир. Узун илляр Гырьызыстанда йашайыб-йаратмышдыр. “Бизим Гырьызыстанда” (1946–67), “Бизим гардашлар” (1952–67) вя с. силсиля ясярляри, “Сящяр” (1947), “Йолда”, “Щималай даь- лары”, “Бомбейдя ахшам сащил кцчясиндя” (щамысы 1954), “Гара мадонна” (1962), “Дирилик суйу” (1966), “Онлар йашамаг истяйирляр” (триптих, 1967), “Ябядиййятя говушма” (1973), “Арзулар” (1975), “Щейкял иля автопортрет” (1979) вя с. ян йахшы таблоларындандыр.

     Чуйков С.А. “Сящяр” (1947). Третйаков галерейасы. Москва.

  Яд.:
  Сарабьянов Д. Семен Чуйков, 2 изд.М., 1976.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇUYKOV

  ЧУЙКÓВ Семйон Афанасйевич (30.10.1902, Пишпек, индики Бишкек – 18.5.1980, Москва) – рус бойакары. ССРИ халг ряссамы (1963). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1949, 1951). Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1967). Москвада Али Бядии-Техники Ема- латханаларда – Али Бядии-Техники Ин-тда охумушдур (1924–30). Москвада Ряссамлыг Академийасында (1930–32) вя В.И.Суриков ад. Ряссамлыг Ин-тунда (1947–48) дярс демишдир. Узун илляр Гырьызыстанда йашайыб-йаратмышдыр. “Бизим Гырьызыстанда” (1946–67), “Бизим гардашлар” (1952–67) вя с. силсиля ясярляри, “Сящяр” (1947), “Йолда”, “Щималай даь- лары”, “Бомбейдя ахшам сащил кцчясиндя” (щамысы 1954), “Гара мадонна” (1962), “Дирилик суйу” (1966), “Онлар йашамаг истяйирляр” (триптих, 1967), “Ябядиййятя говушма” (1973), “Арзулар” (1975), “Щейкял иля автопортрет” (1979) вя с. ян йахшы таблоларындандыр.

     Чуйков С.А. “Сящяр” (1947). Третйаков галерейасы. Москва.

  Яд.:
  Сарабьянов Д. Семен Чуйков, 2 изд.М., 1976.

  ÇUYKOV

  ЧУЙКÓВ Семйон Афанасйевич (30.10.1902, Пишпек, индики Бишкек – 18.5.1980, Москва) – рус бойакары. ССРИ халг ряссамы (1963). ССРИ Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц (1958), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1949, 1951). Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1967). Москвада Али Бядии-Техники Ема- латханаларда – Али Бядии-Техники Ин-тда охумушдур (1924–30). Москвада Ряссамлыг Академийасында (1930–32) вя В.И.Суриков ад. Ряссамлыг Ин-тунда (1947–48) дярс демишдир. Узун илляр Гырьызыстанда йашайыб-йаратмышдыр. “Бизим Гырьызыстанда” (1946–67), “Бизим гардашлар” (1952–67) вя с. силсиля ясярляри, “Сящяр” (1947), “Йолда”, “Щималай даь- лары”, “Бомбейдя ахшам сащил кцчясиндя” (щамысы 1954), “Гара мадонна” (1962), “Дирилик суйу” (1966), “Онлар йашамаг истяйирляр” (триптих, 1967), “Ябядиййятя говушма” (1973), “Арзулар” (1975), “Щейкял иля автопортрет” (1979) вя с. ян йахшы таблоларындандыр.

     Чуйков С.А. “Сящяр” (1947). Третйаков галерейасы. Москва.

  Яд.:
  Сарабьянов Д. Семен Чуйков, 2 изд.М., 1976.