Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇÜRÜMƏ

  ЧЦРЦМЯ (чцрцнтцлц парчаланма) – мцряккяб азот тяркибли цзви маддялярин (хцсусиля зцлалларын) чцрцнтц бактерийалары – аммонификаторлар (бах Аммонификасийа) вя микроскопик эюбяляклярин бязи нювляри тяряфиндян парчаланмасы. Микроорганизмляр щяйат фяалиййяти просесиндя про-теолитик ферментлярин иштиракы иля зцлаллары аминтуршулара гядяр парчалайыр вя бунлар сонрадан аммонйак, щидроэен-сулфид, карбон-диоксид, су, цзви туршулар, аминляр вя диэяр бирляшмялярин, чох вахт зящярли (кадаверин, путрестин) вя пис ийли (индол, скатол, тиоллар) маддялярин ямяля эялмясиля парчаланыр. Ч. торпагда, су щювзяляриндя, бир чох щейванларын вя инсанын баьырсаьында (Ч. мящсуллары гараъийярдя зярярсизляшдирилир вя бюйряклярля щисся-щисся чыхарылыр) баш верир. Ч.-йя щямчинин бир чох гида мящсуллары, тяркибиндя бюйцк мигдарда зцлал олан мцхтялиф сянайе материаллары (о ъцмлядян ят, сцд) еляъя дя дяри, хяз вя с. мяруз галыр. Ч.-ни арадан галдырмаг цчцн мцхтялиф ъцр консервляшдирмя вя стерилизасийа цсулларындан (гыздырылма, гурудулма, дузлама, ашылама, щися вермя, дондурма, биосидлярля ишлямя вя с.) истифадя олунур. Ч. просесляри тябиятдя, маддяляр дювранында мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бунларын сайясиндя битки вя щейван тохумаларындакы ещтийат азот йенидян биоэеокимйяви тсикля дахил олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇÜRÜMƏ

  ЧЦРЦМЯ (чцрцнтцлц парчаланма) – мцряккяб азот тяркибли цзви маддялярин (хцсусиля зцлалларын) чцрцнтц бактерийалары – аммонификаторлар (бах Аммонификасийа) вя микроскопик эюбяляклярин бязи нювляри тяряфиндян парчаланмасы. Микроорганизмляр щяйат фяалиййяти просесиндя про-теолитик ферментлярин иштиракы иля зцлаллары аминтуршулара гядяр парчалайыр вя бунлар сонрадан аммонйак, щидроэен-сулфид, карбон-диоксид, су, цзви туршулар, аминляр вя диэяр бирляшмялярин, чох вахт зящярли (кадаверин, путрестин) вя пис ийли (индол, скатол, тиоллар) маддялярин ямяля эялмясиля парчаланыр. Ч. торпагда, су щювзяляриндя, бир чох щейванларын вя инсанын баьырсаьында (Ч. мящсуллары гараъийярдя зярярсизляшдирилир вя бюйряклярля щисся-щисся чыхарылыр) баш верир. Ч.-йя щямчинин бир чох гида мящсуллары, тяркибиндя бюйцк мигдарда зцлал олан мцхтялиф сянайе материаллары (о ъцмлядян ят, сцд) еляъя дя дяри, хяз вя с. мяруз галыр. Ч.-ни арадан галдырмаг цчцн мцхтялиф ъцр консервляшдирмя вя стерилизасийа цсулларындан (гыздырылма, гурудулма, дузлама, ашылама, щися вермя, дондурма, биосидлярля ишлямя вя с.) истифадя олунур. Ч. просесляри тябиятдя, маддяляр дювранында мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бунларын сайясиндя битки вя щейван тохумаларындакы ещтийат азот йенидян биоэеокимйяви тсикля дахил олур.

  ÇÜRÜMƏ

  ЧЦРЦМЯ (чцрцнтцлц парчаланма) – мцряккяб азот тяркибли цзви маддялярин (хцсусиля зцлалларын) чцрцнтц бактерийалары – аммонификаторлар (бах Аммонификасийа) вя микроскопик эюбяляклярин бязи нювляри тяряфиндян парчаланмасы. Микроорганизмляр щяйат фяалиййяти просесиндя про-теолитик ферментлярин иштиракы иля зцлаллары аминтуршулара гядяр парчалайыр вя бунлар сонрадан аммонйак, щидроэен-сулфид, карбон-диоксид, су, цзви туршулар, аминляр вя диэяр бирляшмялярин, чох вахт зящярли (кадаверин, путрестин) вя пис ийли (индол, скатол, тиоллар) маддялярин ямяля эялмясиля парчаланыр. Ч. торпагда, су щювзяляриндя, бир чох щейванларын вя инсанын баьырсаьында (Ч. мящсуллары гараъийярдя зярярсизляшдирилир вя бюйряклярля щисся-щисся чыхарылыр) баш верир. Ч.-йя щямчинин бир чох гида мящсуллары, тяркибиндя бюйцк мигдарда зцлал олан мцхтялиф сянайе материаллары (о ъцмлядян ят, сцд) еляъя дя дяри, хяз вя с. мяруз галыр. Ч.-ни арадан галдырмаг цчцн мцхтялиф ъцр консервляшдирмя вя стерилизасийа цсулларындан (гыздырылма, гурудулма, дузлама, ашылама, щися вермя, дондурма, биосидлярля ишлямя вя с.) истифадя олунур. Ч. просесляри тябиятдя, маддяляр дювранында мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бунларын сайясиндя битки вя щейван тохумаларындакы ещтийат азот йенидян биоэеокимйяви тсикля дахил олур.