Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇÜRÜMƏLƏR

  ЧЦРЦМЯЛЯР – 1) Биткилярдя щцъейряарасы цзви маддялярин, щцъейря диварынын вя щцъейря тяркибинин патоложи парчаланмасы вя гисмян минераллашмасы просеси; мцхтялиф микроорганизмлярин тюрятдикляри ян чох йайылмыш битки хястяликляри. Щцъейрялярин айрылмасы, тохумаларын мющкямлийинин азалмасы вя гурулушунун позулмасы; щцъейрялярин, тохума вя органларын фяалиййятинин позулмасы вя йахуд дайанмасы иля характеризя олунур. Чцрцмяйя даща чох биткинин су вя гида маддяляри иля зянэин ширяли щиссяляри (мейвякюкляр, мейвяляр, кюкйумрулары, соьанаглары вя с.) хцсусян сахлама мцддятиндя мяруз галыр.


  2) Чцрцмя просесляринин инкишафы иля характеризя олунан битки хястяликляринин ады. Елми-истещсалат тяърцбясиндя Ч.-ин етиоложи (чцрцмя просесинин тюрядиъиляриня эюря) вя биткичилик (зядялянмиш битки органлары вя мцхтялиф нюв битки материалларына эюря) тяснифатларындан истифадя олунур. Ч.-ин адына чох вахт онун сяъиййяви симптомлары, башлыъа олараг, консистенсийа (мяс., йаш чцрцмя) вя рянэ (мяс., гара чцрцмя), щямчинин зядялянмиш нювцн вя йа гощум битки нювляри групунун ады (мяс., памбыг биткиси чцрцмяси вя йа пахлалы биткиляр чцрцмяси.) дахил едилир. Етиоложи тяснифат чярчивясиндя вурдуьу зийана вя типляринин сайына эюря мцхтялиф эюбяляклярин тюрятдийи Ч. групу даща чохдур. Бу эюбяляклярдян Ботрйтис ъинси (ботридиозлар: картоф, йонъа, эяняэярчяк, тцтцн, майаоту, аъы пахла, тярявяз биткиляри, эилямейвя колу, эцнябахан сябяти вя с.-лярдя боз чцрцмя); Склеротиум ъинси (склеротиозлар: йерфындыьы, дцйц вя с.-лярдя склеросиал Ч.), Фусариум ъинси (фузариозлар: картоф йумрусунун гуру чцрцмяси, йем пахласынын кюкцнцн вя ъцъяртиляринин чцрцмяси, пайыз буьдасы кюкцнцн чцрцмяси вя с.); Склеротинийа ъинси (склеротиниозлар: чийяляк, эцнябахан, сойа, тцтцн вя с.-лярдя аь чцрцмя); Рщизопус ъинси (ризопиозлар: эяняэярчяк вя памбыг лифинин гара чцрц-мяси, эцнябахан сябятинин гуру чцрцмяси, мейвя вя эилямейвялярин кифшякилли гара чцрцмяси вя с.);
  Пйтщиум ъинсинин (питиозлар: картоф йумрусунун сулу чцрцмяси, тцтцнцн шитил чцрцмяси, вя с.); Ъоллетотриъщум ъинси (коллитотрихозлар: ярик, щейва, албалы, армуд вя с.-дя аъы чцрцмя); Рщизоътониа ъинсинин (ризоктониозлар: сахламаг цчцн цстц юртцлян чуьундур йыьынында чцрцмя, памбыгда чцрцмяси. вя с.); Монилиа ъинсинин (монилиозлар: мейвядя чцрцмя вя с.); Алтернариа ъинси (алтернариозлар: йер-кюкцндя гара гуру чцрцмя, ситрусда гара чцрцмя вя с.); щямчинин Ъониотщйриум (кониотриозлар: цзцмцн аь чцрцмяси вя с.); Пениъиллум (пенисилйозлар: сарымсаг, ситрус биткиляри вя с.-дя йашыл чцрцмя); Асперэиллус (асперэиллйозлар: соьан, сарымсаг вя с.-дя гара чцрцмя) вя с. ъинсляри аиддир. Мцхтялиф бактерийаларын тюрятдийи Ч. дя чохдур вя бюйцк зийан вурур. Онлара картофда щалгашякилли, гонур вя йаш бактериал Ч., тярявязлярдя йаш Ч., кюкляриндя гуйруглу Ч., тцтцн эювдясиндя Ч., эцл кялямдя гара Ч. вя с. аиддир. Ч. чох вахт биткинин вахтындан яввял тяляф олмасына эятириб чыхарыр вя тясяррцфата бюйцк зяряр верир.


  М ц б а р и з я  т я д б и р л я р и: Биткилярин тюрядиъиляря гаршы мцгавимятини ашаьы салан ялверишсиз битмя шяраитини арадан галдырмаг; биткилярин механики зядялянмясинин гаршысыны алмаг; зядялянмиш биткиляри вя онларын щиссялярини мящв етмяк; пестисидляр тятбиг етмяк; биткичилик мящсулларынын мцяййян олунмуш гайдада сахланылмасына риайят етмяк.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇÜRÜMƏLƏR

  ЧЦРЦМЯЛЯР – 1) Биткилярдя щцъейряарасы цзви маддялярин, щцъейря диварынын вя щцъейря тяркибинин патоложи парчаланмасы вя гисмян минераллашмасы просеси; мцхтялиф микроорганизмлярин тюрятдикляри ян чох йайылмыш битки хястяликляри. Щцъейрялярин айрылмасы, тохумаларын мющкямлийинин азалмасы вя гурулушунун позулмасы; щцъейрялярин, тохума вя органларын фяалиййятинин позулмасы вя йахуд дайанмасы иля характеризя олунур. Чцрцмяйя даща чох биткинин су вя гида маддяляри иля зянэин ширяли щиссяляри (мейвякюкляр, мейвяляр, кюкйумрулары, соьанаглары вя с.) хцсусян сахлама мцддятиндя мяруз галыр.


  2) Чцрцмя просесляринин инкишафы иля характеризя олунан битки хястяликляринин ады. Елми-истещсалат тяърцбясиндя Ч.-ин етиоложи (чцрцмя просесинин тюрядиъиляриня эюря) вя биткичилик (зядялянмиш битки органлары вя мцхтялиф нюв битки материалларына эюря) тяснифатларындан истифадя олунур. Ч.-ин адына чох вахт онун сяъиййяви симптомлары, башлыъа олараг, консистенсийа (мяс., йаш чцрцмя) вя рянэ (мяс., гара чцрцмя), щямчинин зядялянмиш нювцн вя йа гощум битки нювляри групунун ады (мяс., памбыг биткиси чцрцмяси вя йа пахлалы биткиляр чцрцмяси.) дахил едилир. Етиоложи тяснифат чярчивясиндя вурдуьу зийана вя типляринин сайына эюря мцхтялиф эюбяляклярин тюрятдийи Ч. групу даща чохдур. Бу эюбяляклярдян Ботрйтис ъинси (ботридиозлар: картоф, йонъа, эяняэярчяк, тцтцн, майаоту, аъы пахла, тярявяз биткиляри, эилямейвя колу, эцнябахан сябяти вя с.-лярдя боз чцрцмя); Склеротиум ъинси (склеротиозлар: йерфындыьы, дцйц вя с.-лярдя склеросиал Ч.), Фусариум ъинси (фузариозлар: картоф йумрусунун гуру чцрцмяси, йем пахласынын кюкцнцн вя ъцъяртиляринин чцрцмяси, пайыз буьдасы кюкцнцн чцрцмяси вя с.); Склеротинийа ъинси (склеротиниозлар: чийяляк, эцнябахан, сойа, тцтцн вя с.-лярдя аь чцрцмя); Рщизопус ъинси (ризопиозлар: эяняэярчяк вя памбыг лифинин гара чцрц-мяси, эцнябахан сябятинин гуру чцрцмяси, мейвя вя эилямейвялярин кифшякилли гара чцрцмяси вя с.);
  Пйтщиум ъинсинин (питиозлар: картоф йумрусунун сулу чцрцмяси, тцтцнцн шитил чцрцмяси, вя с.); Ъоллетотриъщум ъинси (коллитотрихозлар: ярик, щейва, албалы, армуд вя с.-дя аъы чцрцмя); Рщизоътониа ъинсинин (ризоктониозлар: сахламаг цчцн цстц юртцлян чуьундур йыьынында чцрцмя, памбыгда чцрцмяси. вя с.); Монилиа ъинсинин (монилиозлар: мейвядя чцрцмя вя с.); Алтернариа ъинси (алтернариозлар: йер-кюкцндя гара гуру чцрцмя, ситрусда гара чцрцмя вя с.); щямчинин Ъониотщйриум (кониотриозлар: цзцмцн аь чцрцмяси вя с.); Пениъиллум (пенисилйозлар: сарымсаг, ситрус биткиляри вя с.-дя йашыл чцрцмя); Асперэиллус (асперэиллйозлар: соьан, сарымсаг вя с.-дя гара чцрцмя) вя с. ъинсляри аиддир. Мцхтялиф бактерийаларын тюрятдийи Ч. дя чохдур вя бюйцк зийан вурур. Онлара картофда щалгашякилли, гонур вя йаш бактериал Ч., тярявязлярдя йаш Ч., кюкляриндя гуйруглу Ч., тцтцн эювдясиндя Ч., эцл кялямдя гара Ч. вя с. аиддир. Ч. чох вахт биткинин вахтындан яввял тяляф олмасына эятириб чыхарыр вя тясяррцфата бюйцк зяряр верир.


  М ц б а р и з я  т я д б и р л я р и: Биткилярин тюрядиъиляря гаршы мцгавимятини ашаьы салан ялверишсиз битмя шяраитини арадан галдырмаг; биткилярин механики зядялянмясинин гаршысыны алмаг; зядялянмиш биткиляри вя онларын щиссялярини мящв етмяк; пестисидляр тятбиг етмяк; биткичилик мящсулларынын мцяййян олунмуш гайдада сахланылмасына риайят етмяк.

  ÇÜRÜMƏLƏR

  ЧЦРЦМЯЛЯР – 1) Биткилярдя щцъейряарасы цзви маддялярин, щцъейря диварынын вя щцъейря тяркибинин патоложи парчаланмасы вя гисмян минераллашмасы просеси; мцхтялиф микроорганизмлярин тюрятдикляри ян чох йайылмыш битки хястяликляри. Щцъейрялярин айрылмасы, тохумаларын мющкямлийинин азалмасы вя гурулушунун позулмасы; щцъейрялярин, тохума вя органларын фяалиййятинин позулмасы вя йахуд дайанмасы иля характеризя олунур. Чцрцмяйя даща чох биткинин су вя гида маддяляри иля зянэин ширяли щиссяляри (мейвякюкляр, мейвяляр, кюкйумрулары, соьанаглары вя с.) хцсусян сахлама мцддятиндя мяруз галыр.


  2) Чцрцмя просесляринин инкишафы иля характеризя олунан битки хястяликляринин ады. Елми-истещсалат тяърцбясиндя Ч.-ин етиоложи (чцрцмя просесинин тюрядиъиляриня эюря) вя биткичилик (зядялянмиш битки органлары вя мцхтялиф нюв битки материалларына эюря) тяснифатларындан истифадя олунур. Ч.-ин адына чох вахт онун сяъиййяви симптомлары, башлыъа олараг, консистенсийа (мяс., йаш чцрцмя) вя рянэ (мяс., гара чцрцмя), щямчинин зядялянмиш нювцн вя йа гощум битки нювляри групунун ады (мяс., памбыг биткиси чцрцмяси вя йа пахлалы биткиляр чцрцмяси.) дахил едилир. Етиоложи тяснифат чярчивясиндя вурдуьу зийана вя типляринин сайына эюря мцхтялиф эюбяляклярин тюрятдийи Ч. групу даща чохдур. Бу эюбяляклярдян Ботрйтис ъинси (ботридиозлар: картоф, йонъа, эяняэярчяк, тцтцн, майаоту, аъы пахла, тярявяз биткиляри, эилямейвя колу, эцнябахан сябяти вя с.-лярдя боз чцрцмя); Склеротиум ъинси (склеротиозлар: йерфындыьы, дцйц вя с.-лярдя склеросиал Ч.), Фусариум ъинси (фузариозлар: картоф йумрусунун гуру чцрцмяси, йем пахласынын кюкцнцн вя ъцъяртиляринин чцрцмяси, пайыз буьдасы кюкцнцн чцрцмяси вя с.); Склеротинийа ъинси (склеротиниозлар: чийяляк, эцнябахан, сойа, тцтцн вя с.-лярдя аь чцрцмя); Рщизопус ъинси (ризопиозлар: эяняэярчяк вя памбыг лифинин гара чцрц-мяси, эцнябахан сябятинин гуру чцрцмяси, мейвя вя эилямейвялярин кифшякилли гара чцрцмяси вя с.);
  Пйтщиум ъинсинин (питиозлар: картоф йумрусунун сулу чцрцмяси, тцтцнцн шитил чцрцмяси, вя с.); Ъоллетотриъщум ъинси (коллитотрихозлар: ярик, щейва, албалы, армуд вя с.-дя аъы чцрцмя); Рщизоътониа ъинсинин (ризоктониозлар: сахламаг цчцн цстц юртцлян чуьундур йыьынында чцрцмя, памбыгда чцрцмяси. вя с.); Монилиа ъинсинин (монилиозлар: мейвядя чцрцмя вя с.); Алтернариа ъинси (алтернариозлар: йер-кюкцндя гара гуру чцрцмя, ситрусда гара чцрцмя вя с.); щямчинин Ъониотщйриум (кониотриозлар: цзцмцн аь чцрцмяси вя с.); Пениъиллум (пенисилйозлар: сарымсаг, ситрус биткиляри вя с.-дя йашыл чцрцмя); Асперэиллус (асперэиллйозлар: соьан, сарымсаг вя с.-дя гара чцрцмя) вя с. ъинсляри аиддир. Мцхтялиф бактерийаларын тюрятдийи Ч. дя чохдур вя бюйцк зийан вурур. Онлара картофда щалгашякилли, гонур вя йаш бактериал Ч., тярявязлярдя йаш Ч., кюкляриндя гуйруглу Ч., тцтцн эювдясиндя Ч., эцл кялямдя гара Ч. вя с. аиддир. Ч. чох вахт биткинин вахтындан яввял тяляф олмасына эятириб чыхарыр вя тясяррцфата бюйцк зяряр верир.


  М ц б а р и з я  т я д б и р л я р и: Биткилярин тюрядиъиляря гаршы мцгавимятини ашаьы салан ялверишсиз битмя шяраитини арадан галдырмаг; биткилярин механики зядялянмясинин гаршысыны алмаг; зядялянмиш биткиляри вя онларын щиссялярини мящв етмяк; пестисидляр тятбиг етмяк; биткичилик мящсулларынын мцяййян олунмуш гайдада сахланылмасына риайят етмяк.