Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏRK)
  DADAŞOV İBRAHİMPAŞA

  ДАДАШОВ Ибращимпаша Щцсейн оьлу (10.4.1926, Бакы – 16.7.1990, Бакы) – Азярб. идманчысы. ССРИ ямякдар идман устасы (1957), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1965), сярбяст эцляш цзря дюрд дяфя ССРИ (1949, 1951, 1952,1956) чемпиону, Rесп. йыьма командасынын баш мяшгчиси олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏRK
  DADAŞOV İBRAHİMPAŞA

  ДАДАШОВ Ибращимпаша Щцсейн оьлу (10.4.1926, Бакы – 16.7.1990, Бакы) – Азярб. идманчысы. ССРИ ямякдар идман устасы (1957), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1965), сярбяст эцляш цзря дюрд дяфя ССРИ (1949, 1951, 1952,1956) чемпиону, Rесп. йыьма командасынын баш мяшгчиси олмушдур.

  DADAŞOV İBRAHİMPAŞA

  ДАДАШОВ Ибращимпаша Щцсейн оьлу (10.4.1926, Бакы – 16.7.1990, Бакы) – Азярб. идманчысы. ССРИ ямякдар идман устасы (1957), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1965), сярбяст эцляш цзря дюрд дяфя ССРИ (1949, 1951, 1952,1956) чемпиону, Rесп. йыьма командасынын баш мяшгчиси олмушдур.