Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABANO TERME

  Италийада балнеоложи курорт. Падуйа ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Радонлу, сулфидли вя хлоридли натриумлу термал минерал су булаглары [Авропада ян исти (87˚Ъ-йядяк) булаглардандыр] вя сулфидли лил палчыьы вар. Дяри, ойнаг, периферик синир системи, эинеколожи вя с. хястяликляр мцалиъя олунур. Минерал су бу лаглары щяля гядимдян ромалылара мялум иди. Курорт кими 13 ясрдян инкишаф етмяйя башламышдыр; щазырда Авропа- нын ян ири мцалиъя курортларындандыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABANO TERME

  Италийада балнеоложи курорт. Падуйа ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Радонлу, сулфидли вя хлоридли натриумлу термал минерал су булаглары [Авропада ян исти (87˚Ъ-йядяк) булаглардандыр] вя сулфидли лил палчыьы вар. Дяри, ойнаг, периферик синир системи, эинеколожи вя с. хястяликляр мцалиъя олунур. Минерал су бу лаглары щяля гядимдян ромалылара мялум иди. Курорт кими 13 ясрдян инкишаф етмяйя башламышдыр; щазырда Авропа- нын ян ири мцалиъя курортларындандыр.

  ABANO TERME

  Италийада балнеоложи курорт. Падуйа ш.-ндян ъ.-г.-дядир. Радонлу, сулфидли вя хлоридли натриумлу термал минерал су булаглары [Авропада ян исти (87˚Ъ-йядяк) булаглардандыр] вя сулфидли лил палчыьы вар. Дяри, ойнаг, периферик синир системи, эинеколожи вя с. хястяликляр мцалиъя олунур. Минерал су бу лаглары щяля гядимдян ромалылара мялум иди. Курорт кими 13 ясрдян инкишаф етмяйя башламышдыр; щазырда Авропа- нын ян ири мцалиъя курортларындандыр.