Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇELYABİNSK

  ÇELYÁBİNSK – RF-də şəhər. Çelyabinsk vil.-nin inz. m. Əh. 1130,3 min (2010). Cənubi Uralın ş. yamacında, Miass çayı (Ob hövzəsi) sahilindədir. İri nəql. qovşağı. Aeroport. Ясасы 1736 илдя башгырд гяс. Селйабанын (Челйаба) йериндя гала кими гойулмуш, шящярин ады да бурадан эютцрцлмцшдцр. 1743 илдя шящяр статусу алмыш, Исет яйалятинин инз. м. олмушдур. 1781 илдян Йекатеринбург яйалятинин (Перм, сонра Уфа ъанишинлийинин) гяза шящяри, 1919–23 иллярдя Челйабинск губ.-нын мяркязи олмушдур. 19 ясрин 90-ъы илляриндя Бюйцк Сибир маэистралынын вя Йекатеринбурга д.й.-нун чякилмяси иля нягл. вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди.

  Челйабинск шящяриндян эюрцнцш.


  20 ясрин 30-ъу илляриндя Ч. ири сянайе вя мядяниййят мяркязи иди. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) дюврцндя Ч.-я тягр. 60 сянайе мцяссисяси тяхлийя едилмишди. Гара металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (тракторлар, йол машынлары, ъищазлар, саатлар вя с.), кимйа, йцнэцл сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Шящярин гядим мяркязи щиссяси йенидян гурулмуш, йени районлар салынмышдыр. Тябии йашыл массивляр чохлуг тяшкил едир. Шящярдя 10 али тящсил мцяссисяси, о ъцмлядян 4 ун-т; опера вя балет театры (1954), драм театры, кукла (1935) вя эянъ тамашачылар (1965) театрлары; филармонийа, сирк, дийаршцнаслыг вя декоратив-тятбиги сянят музейляри, рясм галерейасы (1952) фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇELYABİNSK

  ÇELYÁBİNSK – RF-də şəhər. Çelyabinsk vil.-nin inz. m. Əh. 1130,3 min (2010). Cənubi Uralın ş. yamacında, Miass çayı (Ob hövzəsi) sahilindədir. İri nəql. qovşağı. Aeroport. Ясасы 1736 илдя башгырд гяс. Селйабанын (Челйаба) йериндя гала кими гойулмуш, шящярин ады да бурадан эютцрцлмцшдцр. 1743 илдя шящяр статусу алмыш, Исет яйалятинин инз. м. олмушдур. 1781 илдян Йекатеринбург яйалятинин (Перм, сонра Уфа ъанишинлийинин) гяза шящяри, 1919–23 иллярдя Челйабинск губ.-нын мяркязи олмушдур. 19 ясрин 90-ъы илляриндя Бюйцк Сибир маэистралынын вя Йекатеринбурга д.й.-нун чякилмяси иля нягл. вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди.

  Челйабинск шящяриндян эюрцнцш.


  20 ясрин 30-ъу илляриндя Ч. ири сянайе вя мядяниййят мяркязи иди. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) дюврцндя Ч.-я тягр. 60 сянайе мцяссисяси тяхлийя едилмишди. Гара металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (тракторлар, йол машынлары, ъищазлар, саатлар вя с.), кимйа, йцнэцл сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Шящярин гядим мяркязи щиссяси йенидян гурулмуш, йени районлар салынмышдыр. Тябии йашыл массивляр чохлуг тяшкил едир. Шящярдя 10 али тящсил мцяссисяси, о ъцмлядян 4 ун-т; опера вя балет театры (1954), драм театры, кукла (1935) вя эянъ тамашачылар (1965) театрлары; филармонийа, сирк, дийаршцнаслыг вя декоратив-тятбиги сянят музейляри, рясм галерейасы (1952) фяалиййят эюстярир.

  ÇELYABİNSK

  ÇELYÁBİNSK – RF-də şəhər. Çelyabinsk vil.-nin inz. m. Əh. 1130,3 min (2010). Cənubi Uralın ş. yamacında, Miass çayı (Ob hövzəsi) sahilindədir. İri nəql. qovşağı. Aeroport. Ясасы 1736 илдя башгырд гяс. Селйабанын (Челйаба) йериндя гала кими гойулмуш, шящярин ады да бурадан эютцрцлмцшдцр. 1743 илдя шящяр статусу алмыш, Исет яйалятинин инз. м. олмушдур. 1781 илдян Йекатеринбург яйалятинин (Перм, сонра Уфа ъанишинлийинин) гяза шящяри, 1919–23 иллярдя Челйабинск губ.-нын мяркязи олмушдур. 19 ясрин 90-ъы илляриндя Бюйцк Сибир маэистралынын вя Йекатеринбурга д.й.-нун чякилмяси иля нягл. вя тиъарят мяркязиня чеврилмишди.

  Челйабинск шящяриндян эюрцнцш.


  20 ясрин 30-ъу илляриндя Ч. ири сянайе вя мядяниййят мяркязи иди. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) дюврцндя Ч.-я тягр. 60 сянайе мцяссисяси тяхлийя едилмишди. Гара металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (тракторлар, йол машынлары, ъищазлар, саатлар вя с.), кимйа, йцнэцл сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Шящярин гядим мяркязи щиссяси йенидян гурулмуш, йени районлар салынмышдыр. Тябии йашыл массивляр чохлуг тяшкил едир. Шящярдя 10 али тящсил мцяссисяси, о ъцмлядян 4 ун-т; опера вя балет театры (1954), драм театры, кукла (1935) вя эянъ тамашачылар (1965) театрлары; филармонийа, сирк, дийаршцнаслыг вя декоратив-тятбиги сянят музейляри, рясм галерейасы (1952) фяалиййят эюстярир.