Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ

  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ – RF-nin subyekti. Ural federal dairəsinə daxildir. 1934 il yanvarın 17-də yaradılmışdır. Sah. 87,9 min km2. Əh. 3479,6 min (2012). 24 r-nu, 30 şəhəri, 30 ştq var. Mərkəzi Çelyabinsk ş.-dir.

  Təbiət. Ç.v., əsasən, Orta və Cənubi Uralda yerləşir. Ş.-ini Qərbi Sibir düzənliyi tutur. Ən yüksək nöqtəsi 1406 m (Nurquş d.). Faydalı qazıntıları: dəmir filizi, maqnezit, qrafit, qonur kömür, odadavamlı gillər və s. İqlimi kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –16-dan –18°C-yədək, iyulda 17– 20°C-dir. İllik yağıntı 300–500 mm. Vegetasiya dövrü 130–150 gündür. Əsas çayları: Ural, Miass. Şirinsulu göllər var. Su anbarları (Verxneuralsk və s.) yaradılmışdır. Əsasən, qara torpaqlar yayılmışdır; boz meşə, boz dağ-çəmən torpaqları da var. Ərazinin 1/4-i meşəlikdir (şamağacı, ağcaqovaq, çökə, palıd və s.). Sığın, tülkü, canavar, dovşan, ördək, qaz, qarabağır, tetra quşu və s. yaşayır. İlmen qoruğu Ç.v. ərazisindədir.

  Челйабинск. Ъянуби Урал Дювлят Университети.


  Тясяррцфат. Гара вя ялван металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (мядян вя металлурэийа аваданлыглары, тракторлар, автомобилляр, дязэащлар вя с.), кимйа (минерал эцбряляр, синтетик гатран, лаклар), йцнэцл, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир, тикинти материаллары истещсал едилир. Троитск, Ъянуби Урал, Челйабинск ДРЕС-ляри вар. Буьда, дары, йулаф, гарабашаг, йем биткиляри якилир. Картофчулуг, тярявязчилик вя мейвячилик, ятлик-сцдлцк щейвандарлыг, донузчулуг, гойунчулуг инкишаф етмишдир.

  Челйабинск вилайяти. Тургойак эюлц.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ

  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ – RF-nin subyekti. Ural federal dairəsinə daxildir. 1934 il yanvarın 17-də yaradılmışdır. Sah. 87,9 min km2. Əh. 3479,6 min (2012). 24 r-nu, 30 şəhəri, 30 ştq var. Mərkəzi Çelyabinsk ş.-dir.

  Təbiət. Ç.v., əsasən, Orta və Cənubi Uralda yerləşir. Ş.-ini Qərbi Sibir düzənliyi tutur. Ən yüksək nöqtəsi 1406 m (Nurquş d.). Faydalı qazıntıları: dəmir filizi, maqnezit, qrafit, qonur kömür, odadavamlı gillər və s. İqlimi kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –16-dan –18°C-yədək, iyulda 17– 20°C-dir. İllik yağıntı 300–500 mm. Vegetasiya dövrü 130–150 gündür. Əsas çayları: Ural, Miass. Şirinsulu göllər var. Su anbarları (Verxneuralsk və s.) yaradılmışdır. Əsasən, qara torpaqlar yayılmışdır; boz meşə, boz dağ-çəmən torpaqları da var. Ərazinin 1/4-i meşəlikdir (şamağacı, ağcaqovaq, çökə, palıd və s.). Sığın, tülkü, canavar, dovşan, ördək, qaz, qarabağır, tetra quşu və s. yaşayır. İlmen qoruğu Ç.v. ərazisindədir.

  Челйабинск. Ъянуби Урал Дювлят Университети.


  Тясяррцфат. Гара вя ялван металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (мядян вя металлурэийа аваданлыглары, тракторлар, автомобилляр, дязэащлар вя с.), кимйа (минерал эцбряляр, синтетик гатран, лаклар), йцнэцл, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир, тикинти материаллары истещсал едилир. Троитск, Ъянуби Урал, Челйабинск ДРЕС-ляри вар. Буьда, дары, йулаф, гарабашаг, йем биткиляри якилир. Картофчулуг, тярявязчилик вя мейвячилик, ятлик-сцдлцк щейвандарлыг, донузчулуг, гойунчулуг инкишаф етмишдир.

  Челйабинск вилайяти. Тургойак эюлц.


  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ

  ÇELYABİNSK VİLAYƏTİ – RF-nin subyekti. Ural federal dairəsinə daxildir. 1934 il yanvarın 17-də yaradılmışdır. Sah. 87,9 min km2. Əh. 3479,6 min (2012). 24 r-nu, 30 şəhəri, 30 ştq var. Mərkəzi Çelyabinsk ş.-dir.

  Təbiət. Ç.v., əsasən, Orta və Cənubi Uralda yerləşir. Ş.-ini Qərbi Sibir düzənliyi tutur. Ən yüksək nöqtəsi 1406 m (Nurquş d.). Faydalı qazıntıları: dəmir filizi, maqnezit, qrafit, qonur kömür, odadavamlı gillər və s. İqlimi kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –16-dan –18°C-yədək, iyulda 17– 20°C-dir. İllik yağıntı 300–500 mm. Vegetasiya dövrü 130–150 gündür. Əsas çayları: Ural, Miass. Şirinsulu göllər var. Su anbarları (Verxneuralsk və s.) yaradılmışdır. Əsasən, qara torpaqlar yayılmışdır; boz meşə, boz dağ-çəmən torpaqları da var. Ərazinin 1/4-i meşəlikdir (şamağacı, ağcaqovaq, çökə, palıd və s.). Sığın, tülkü, canavar, dovşan, ördək, qaz, qarabağır, tetra quşu və s. yaşayır. İlmen qoruğu Ç.v. ərazisindədir.

  Челйабинск. Ъянуби Урал Дювлят Университети.


  Тясяррцфат. Гара вя ялван металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы (мядян вя металлурэийа аваданлыглары, тракторлар, автомобилляр, дязэащлар вя с.), кимйа (минерал эцбряляр, синтетик гатран, лаклар), йцнэцл, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир, тикинти материаллары истещсал едилир. Троитск, Ъянуби Урал, Челйабинск ДРЕС-ляри вар. Буьда, дары, йулаф, гарабашаг, йем биткиляри якилир. Картофчулуг, тярявязчилик вя мейвячилик, ятлик-сцдлцк щейвандарлыг, донузчулуг, гойунчулуг инкишаф етмишдир.

  Челйабинск вилайяти. Тургойак эюлц.