Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEMBERLEN Nevill 

  ЧÉМБЕРЛЕН (Ъщамберлаин) Невилл (18.3.1869, Бирминщем, Еъбастон – 9.11.1940, Щекфилд, Ридинг йахынлыьында) – Б.Британийа дювлят хадими. Ъ. Чемберленин оьлу. 1918 илдян парламент депутаты, 1930–31 иллярдя Мцщафизякарлар партийасынын сядри, 1937– 40 иллярдя баш назир вя Мцщафизякарлар партийасынын лидери олмушдур. Фашист тяъавцзцнц ССРИ-йя гаршы йюнялтмяк мягсядиля Ч. щюкумяти Щитлер Алманийасына бир сыра эцзяштляря эетмиш [бах Мцнхен сазиши (1938)], Москва данышыгларына (1939) ряьмян Алманийа иля эизли сювдяляшмяйя ъящд эюстярмишдир [бах Лондон данышыглары (1939)]. Лакин Ч. щюкумятинин бу сийасяти боша чыхдыгдан сонра Б.Британийа ялверишсиз бир шяраитдя Икниъи дцнйа мцщарибясиня гошулмушду. 1940 илин мартында истефа вермяйя мяъбур олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEMBERLEN Nevill 

  ЧÉМБЕРЛЕН (Ъщамберлаин) Невилл (18.3.1869, Бирминщем, Еъбастон – 9.11.1940, Щекфилд, Ридинг йахынлыьында) – Б.Британийа дювлят хадими. Ъ. Чемберленин оьлу. 1918 илдян парламент депутаты, 1930–31 иллярдя Мцщафизякарлар партийасынын сядри, 1937– 40 иллярдя баш назир вя Мцщафизякарлар партийасынын лидери олмушдур. Фашист тяъавцзцнц ССРИ-йя гаршы йюнялтмяк мягсядиля Ч. щюкумяти Щитлер Алманийасына бир сыра эцзяштляря эетмиш [бах Мцнхен сазиши (1938)], Москва данышыгларына (1939) ряьмян Алманийа иля эизли сювдяляшмяйя ъящд эюстярмишдир [бах Лондон данышыглары (1939)]. Лакин Ч. щюкумятинин бу сийасяти боша чыхдыгдан сонра Б.Британийа ялверишсиз бир шяраитдя Икниъи дцнйа мцщарибясиня гошулмушду. 1940 илин мартында истефа вермяйя мяъбур олмушдур.

  ÇEMBERLEN Nevill 

  ЧÉМБЕРЛЕН (Ъщамберлаин) Невилл (18.3.1869, Бирминщем, Еъбастон – 9.11.1940, Щекфилд, Ридинг йахынлыьында) – Б.Британийа дювлят хадими. Ъ. Чемберленин оьлу. 1918 илдян парламент депутаты, 1930–31 иллярдя Мцщафизякарлар партийасынын сядри, 1937– 40 иллярдя баш назир вя Мцщафизякарлар партийасынын лидери олмушдур. Фашист тяъавцзцнц ССРИ-йя гаршы йюнялтмяк мягсядиля Ч. щюкумяти Щитлер Алманийасына бир сыра эцзяштляря эетмиш [бах Мцнхен сазиши (1938)], Москва данышыгларына (1939) ряьмян Алманийа иля эизли сювдяляшмяйя ъящд эюстярмишдир [бах Лондон данышыглары (1939)]. Лакин Ч. щюкумятинин бу сийасяти боша чыхдыгдан сонра Б.Британийа ялверишсиз бир шяраитдя Икниъи дцнйа мцщарибясиня гошулмушду. 1940 илин мартында истефа вермяйя мяъбур олмушдур.