Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEN MODELİ

  ЧЕН МОДЕЛИ – семантик релйасийа верилянляри модели. Моделин ясасыны реал мцщитин бир-бириндян фярглянян бир сырамащиййятляря бюлцнмяси тяшкил едир; мащиййятляр арасында ялагяляр олмалыдыр. Америка алими Питер Чен Пиншан тяряфиндян 1976 илдя тяклиф едилмишдир. Ч.м. мцасир дюврдя верилянляр базаларынын инфоложи моделинин (физики системин информасийа обйектлярини, онларын хассялярини вя арасындакы мцнасибятляри, системин дяйишмя динамикасыны вя истифадячинин системя олан тяляблярини ифадя едян модел) гурулмасы цчцн ясас стандарт олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEN MODELİ

  ЧЕН МОДЕЛИ – семантик релйасийа верилянляри модели. Моделин ясасыны реал мцщитин бир-бириндян фярглянян бир сырамащиййятляря бюлцнмяси тяшкил едир; мащиййятляр арасында ялагяляр олмалыдыр. Америка алими Питер Чен Пиншан тяряфиндян 1976 илдя тяклиф едилмишдир. Ч.м. мцасир дюврдя верилянляр базаларынын инфоложи моделинин (физики системин информасийа обйектлярини, онларын хассялярини вя арасындакы мцнасибятляри, системин дяйишмя динамикасыны вя истифадячинин системя олан тяляблярини ифадя едян модел) гурулмасы цчцн ясас стандарт олмушдур.

  ÇEN MODELİ

  ЧЕН МОДЕЛИ – семантик релйасийа верилянляри модели. Моделин ясасыны реал мцщитин бир-бириндян фярглянян бир сырамащиййятляря бюлцнмяси тяшкил едир; мащиййятляр арасында ялагяляр олмалыдыр. Америка алими Питер Чен Пиншан тяряфиндян 1976 илдя тяклиф едилмишдир. Ч.м. мцасир дюврдя верилянляр базаларынын инфоложи моделинин (физики системин информасийа обйектлярини, онларын хассялярини вя арасындакы мцнасибятляри, системин дяйишмя динамикасыны вя истифадячинин системя олан тяляблярини ифадя едян модел) гурулмасы цчцн ясас стандарт олмушдур.