Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEN ŞEN


  ЧЕН ШЕН, Чен Ше (? – е.я. 208) – Чиндя е.я. 209–208 иллярдя баш вермиш кяндли цсйанын ясас башчысы; муздур. Е.я. 209 илдя сярщяд хидмятиня чаьырылан Ч.Ш. щямин илин августунда У Гуанла бирликдя йени ясэяр-кяндли дястяляринин иштиракы иля юлкянин шм.-ында (индики Анхой яйаляти) Син сцлалясиня гаршы силащлы цсйана башлады. Йерли ящали цсйаны дястякляди. Тезликля цсйанчылар щакими Ч.Ш. вя пайтахты Чен ш. (Хенан яйаляти) олан Чу чарлыьынын йарадылдыьыны елан етдиляр. Е.я. 208 илин гышында Ч.Ш. хаинъясиня юлдцрцлдц. Цсйан онун юлцмцндян сонра да давам етдирилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEN ŞEN


  ЧЕН ШЕН, Чен Ше (? – е.я. 208) – Чиндя е.я. 209–208 иллярдя баш вермиш кяндли цсйанын ясас башчысы; муздур. Е.я. 209 илдя сярщяд хидмятиня чаьырылан Ч.Ш. щямин илин августунда У Гуанла бирликдя йени ясэяр-кяндли дястяляринин иштиракы иля юлкянин шм.-ында (индики Анхой яйаляти) Син сцлалясиня гаршы силащлы цсйана башлады. Йерли ящали цсйаны дястякляди. Тезликля цсйанчылар щакими Ч.Ш. вя пайтахты Чен ш. (Хенан яйаляти) олан Чу чарлыьынын йарадылдыьыны елан етдиляр. Е.я. 208 илин гышында Ч.Ш. хаинъясиня юлдцрцлдц. Цсйан онун юлцмцндян сонра да давам етдирилди.

  ÇEN ŞEN


  ЧЕН ШЕН, Чен Ше (? – е.я. 208) – Чиндя е.я. 209–208 иллярдя баш вермиш кяндли цсйанын ясас башчысы; муздур. Е.я. 209 илдя сярщяд хидмятиня чаьырылан Ч.Ш. щямин илин августунда У Гуанла бирликдя йени ясэяр-кяндли дястяляринин иштиракы иля юлкянин шм.-ында (индики Анхой яйаляти) Син сцлалясиня гаршы силащлы цсйана башлады. Йерли ящали цсйаны дястякляди. Тезликля цсйанчылар щакими Ч.Ш. вя пайтахты Чен ш. (Хенан яйаляти) олан Чу чарлыьынын йарадылдыьыны елан етдиляр. Е.я. 208 илин гышында Ч.Ш. хаинъясиня юлдцрцлдц. Цсйан онун юлцмцндян сонра да давам етдирилди.