Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇENTSZIYAY


  ЧЕНТСЗЫЙÁЙ – ЧХР-ин Шандун яйалятинин Луншанчен ш. йахынлыьында Луншан мядяниййятиня (е.я. 3–2-ъи миниллийин яввялляри) аид шящяр йери. 1928 илдя ашкар едилмишдир. Йухарысында пайалар олан мющря диварларла ящатялянмишдир. Даиряви планлы, мяркязиндя эил собасы олан евляр эилля суванмышдыр. Ямяк алятляри вя силащлар даш, сцмцк вя балыггулаьыдан щазырланырды. Метал мямулатлар ашкар едилмямишдир. Мцхтялиф формалы гара вя сары рянэли керамика чох вахт ъилаланмышдыр. Сакинляри якинчиликля мяшьул олур, иняк, ат, гойун, донуз вя ит йетишдирирдиляр. Ч. типли мяскянляр Чиндя ибтидаи иъма дюврцнцн сон мярщялясиня аиддир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇENTSZIYAY


  ЧЕНТСЗЫЙÁЙ – ЧХР-ин Шандун яйалятинин Луншанчен ш. йахынлыьында Луншан мядяниййятиня (е.я. 3–2-ъи миниллийин яввялляри) аид шящяр йери. 1928 илдя ашкар едилмишдир. Йухарысында пайалар олан мющря диварларла ящатялянмишдир. Даиряви планлы, мяркязиндя эил собасы олан евляр эилля суванмышдыр. Ямяк алятляри вя силащлар даш, сцмцк вя балыггулаьыдан щазырланырды. Метал мямулатлар ашкар едилмямишдир. Мцхтялиф формалы гара вя сары рянэли керамика чох вахт ъилаланмышдыр. Сакинляри якинчиликля мяшьул олур, иняк, ат, гойун, донуз вя ит йетишдирирдиляр. Ч. типли мяскянляр Чиндя ибтидаи иъма дюврцнцн сон мярщялясиня аиддир.

   

  ÇENTSZIYAY


  ЧЕНТСЗЫЙÁЙ – ЧХР-ин Шандун яйалятинин Луншанчен ш. йахынлыьында Луншан мядяниййятиня (е.я. 3–2-ъи миниллийин яввялляри) аид шящяр йери. 1928 илдя ашкар едилмишдир. Йухарысында пайалар олан мющря диварларла ящатялянмишдир. Даиряви планлы, мяркязиндя эил собасы олан евляр эилля суванмышдыр. Ямяк алятляри вя силащлар даш, сцмцк вя балыггулаьыдан щазырланырды. Метал мямулатлар ашкар едилмямишдир. Мцхтялиф формалы гара вя сары рянэли керамика чох вахт ъилаланмышдыр. Сакинляри якинчиликля мяшьул олур, иняк, ат, гойун, донуз вя ит йетишдирирдиляр. Ч. типли мяскянляр Чиндя ибтидаи иъма дюврцнцн сон мярщялясиня аиддир.