Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇERENKOV Pavel Alekseyeviç

   

  ЧЕРЕНКОВ Павел Алексейевич [15(28). 7.1904, Н. Чигла к., индики Воронеж вил. – 6.1.1990, Москва) – рус физики, ССРИ ЕА акад. (1970; м. цзвц 1964). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1952, 1977), Нобел мцкафаты лауреаты (1958). Воронеж Ун-тини битирмишдир (1928). 1930 илдян ССРИ ЕА Физика Ин-тунда ишлямишдир. Москва Мцщяндис-физика Ин-тунун проф.-у олмушдур. Тядгигатлары физики оптика, нцвя физикасы, космик шцалар физикасы, сцрятляндириъиляр техникасы сащясиндядир. 1934 илдя майелярин лцминессенсийасыны тядгиг едяркян, Ч. йени оптик еффекти ашкара чыхармышдыр (бах Черенков–Вавилов шцаланмасы). Бу еффект ясасында йцклц зярряъиклярин гейдя алынмасы цсуллары йарадылмышдыр (бах Черенков сайьаъы). 2 Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇERENKOV Pavel Alekseyeviç

   

  ЧЕРЕНКОВ Павел Алексейевич [15(28). 7.1904, Н. Чигла к., индики Воронеж вил. – 6.1.1990, Москва) – рус физики, ССРИ ЕА акад. (1970; м. цзвц 1964). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1952, 1977), Нобел мцкафаты лауреаты (1958). Воронеж Ун-тини битирмишдир (1928). 1930 илдян ССРИ ЕА Физика Ин-тунда ишлямишдир. Москва Мцщяндис-физика Ин-тунун проф.-у олмушдур. Тядгигатлары физики оптика, нцвя физикасы, космик шцалар физикасы, сцрятляндириъиляр техникасы сащясиндядир. 1934 илдя майелярин лцминессенсийасыны тядгиг едяркян, Ч. йени оптик еффекти ашкара чыхармышдыр (бах Черенков–Вавилов шцаланмасы). Бу еффект ясасында йцклц зярряъиклярин гейдя алынмасы цсуллары йарадылмышдыр (бах Черенков сайьаъы). 2 Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.

  ÇERENKOV Pavel Alekseyeviç

   

  ЧЕРЕНКОВ Павел Алексейевич [15(28). 7.1904, Н. Чигла к., индики Воронеж вил. – 6.1.1990, Москва) – рус физики, ССРИ ЕА акад. (1970; м. цзвц 1964). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1946, 1952, 1977), Нобел мцкафаты лауреаты (1958). Воронеж Ун-тини битирмишдир (1928). 1930 илдян ССРИ ЕА Физика Ин-тунда ишлямишдир. Москва Мцщяндис-физика Ин-тунун проф.-у олмушдур. Тядгигатлары физики оптика, нцвя физикасы, космик шцалар физикасы, сцрятляндириъиляр техникасы сащясиндядир. 1934 илдя майелярин лцминессенсийасыны тядгиг едяркян, Ч. йени оптик еффекти ашкара чыхармышдыр (бах Черенков–Вавилов шцаланмасы). Бу еффект ясасында йцклц зярряъиклярин гейдя алынмасы цсуллары йарадылмышдыр (бах Черенков сайьаъы). 2 Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.