Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞLIQ KRIM MEZOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ МЕЗОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Мезолит дюврцня (тягр. е.я. 10300–6000 илляр) аид археоложи мядяниййят. 1982 илдя Д.Й. Телеэин тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйини Йахын Шярг мядяниййятляринин тясири иля баьлайырлар. ДКММ еркян – Шан-Коба (е.я. 10300–7500 илляр) вя сон – Мурзак-Коба (е.я. 7500–6000 илляр) мярщяляляриня бюлцнцр. М.В.Войеводскинин фикринъя, онлар Шан-Коба вя Мурзак-Коба мядяниййятляриня уйьундур. Йени елми ясярлярдя ися “ДКММ” термини йалныз сон мярщяляйя шамил едилир. Чохтябягяли дцшярэяляр, ясасян, чыхыг вя заьаларда йерляшир. Конусвары вя призмавары нуклеуслар сяъиййявидир, микролитлярин, гялпялямя вя буъагачан итиуълуларын, гашовларын, ойуглу лювщялярин дцзялдилмяси цчцн ясас пястащ лювщя (узунсов гялпя) иди. Еркян мярщяля цчцн сегментлярин трапесийалардан вя тийялярин гашовлардан сайъа цстцнлцйц сяъиййявидир. Сон мярщялядя трапесийаларын сайы кяскин артыр, лювщяли алятляр азалыр, итиуълуларын вя гашовларын сайы ися бярабяр олур. Сцмцкдян бизляр, чохдишли йабашякилли алятляр (“щарпунлар”), ийняляр, асмалар да ашкар едилмишдир. ДКММ-нин тясяррцфаты овчулуг (няъиб марал, узунгулаг, габан, сайгак, айы) вя йыьыъылыьа ясасланырды; ит ящлиляшдирилмишди. Заьаларын мядяни гатларында гадын вя киши гоша дяфн йери (скелетляр архасы цстя узадылмышдыр) ашкар едилмишдир. Гадынын ялляринин чечяля бармагларынын сонунъу буьумлары кясилмишдир. Фатма-Кобадан бюйрц цстя бцкцлц вязиййятдя дяфн едилмиш кишинин гябри тапылмышдыр. ДКММ Даьлыг Крым Неолит мядяниййятинин тямяли олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞLIQ KRIM MEZOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ МЕЗОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Мезолит дюврцня (тягр. е.я. 10300–6000 илляр) аид археоложи мядяниййят. 1982 илдя Д.Й. Телеэин тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйини Йахын Шярг мядяниййятляринин тясири иля баьлайырлар. ДКММ еркян – Шан-Коба (е.я. 10300–7500 илляр) вя сон – Мурзак-Коба (е.я. 7500–6000 илляр) мярщяляляриня бюлцнцр. М.В.Войеводскинин фикринъя, онлар Шан-Коба вя Мурзак-Коба мядяниййятляриня уйьундур. Йени елми ясярлярдя ися “ДКММ” термини йалныз сон мярщяляйя шамил едилир. Чохтябягяли дцшярэяляр, ясасян, чыхыг вя заьаларда йерляшир. Конусвары вя призмавары нуклеуслар сяъиййявидир, микролитлярин, гялпялямя вя буъагачан итиуълуларын, гашовларын, ойуглу лювщялярин дцзялдилмяси цчцн ясас пястащ лювщя (узунсов гялпя) иди. Еркян мярщяля цчцн сегментлярин трапесийалардан вя тийялярин гашовлардан сайъа цстцнлцйц сяъиййявидир. Сон мярщялядя трапесийаларын сайы кяскин артыр, лювщяли алятляр азалыр, итиуълуларын вя гашовларын сайы ися бярабяр олур. Сцмцкдян бизляр, чохдишли йабашякилли алятляр (“щарпунлар”), ийняляр, асмалар да ашкар едилмишдир. ДКММ-нин тясяррцфаты овчулуг (няъиб марал, узунгулаг, габан, сайгак, айы) вя йыьыъылыьа ясасланырды; ит ящлиляшдирилмишди. Заьаларын мядяни гатларында гадын вя киши гоша дяфн йери (скелетляр архасы цстя узадылмышдыр) ашкар едилмишдир. Гадынын ялляринин чечяля бармагларынын сонунъу буьумлары кясилмишдир. Фатма-Кобадан бюйрц цстя бцкцлц вязиййятдя дяфн едилмиш кишинин гябри тапылмышдыр. ДКММ Даьлыг Крым Неолит мядяниййятинин тямяли олмушдур.

  DAĞLIQ KRIM MEZOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ МЕЗОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Мезолит дюврцня (тягр. е.я. 10300–6000 илляр) аид археоложи мядяниййят. 1982 илдя Д.Й. Телеэин тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйини Йахын Шярг мядяниййятляринин тясири иля баьлайырлар. ДКММ еркян – Шан-Коба (е.я. 10300–7500 илляр) вя сон – Мурзак-Коба (е.я. 7500–6000 илляр) мярщяляляриня бюлцнцр. М.В.Войеводскинин фикринъя, онлар Шан-Коба вя Мурзак-Коба мядяниййятляриня уйьундур. Йени елми ясярлярдя ися “ДКММ” термини йалныз сон мярщяляйя шамил едилир. Чохтябягяли дцшярэяляр, ясасян, чыхыг вя заьаларда йерляшир. Конусвары вя призмавары нуклеуслар сяъиййявидир, микролитлярин, гялпялямя вя буъагачан итиуълуларын, гашовларын, ойуглу лювщялярин дцзялдилмяси цчцн ясас пястащ лювщя (узунсов гялпя) иди. Еркян мярщяля цчцн сегментлярин трапесийалардан вя тийялярин гашовлардан сайъа цстцнлцйц сяъиййявидир. Сон мярщялядя трапесийаларын сайы кяскин артыр, лювщяли алятляр азалыр, итиуълуларын вя гашовларын сайы ися бярабяр олур. Сцмцкдян бизляр, чохдишли йабашякилли алятляр (“щарпунлар”), ийняляр, асмалар да ашкар едилмишдир. ДКММ-нин тясяррцфаты овчулуг (няъиб марал, узунгулаг, габан, сайгак, айы) вя йыьыъылыьа ясасланырды; ит ящлиляшдирилмишди. Заьаларын мядяни гатларында гадын вя киши гоша дяфн йери (скелетляр архасы цстя узадылмышдыр) ашкар едилмишдир. Гадынын ялляринин чечяля бармагларынын сонунъу буьумлары кясилмишдир. Фатма-Кобадан бюйрц цстя бцкцлц вязиййятдя дяфн едилмиш кишинин гябри тапылмышдыр. ДКММ Даьлыг Крым Неолит мядяниййятинин тямяли олмушдур.