Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞLIQ KRIM NEOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ НЕОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Неолит дюврцня (е.я. 6–4-ъц миниллийин орталары) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 19 ясрин сонларындан мялумдур. 1936 илдя С.Н.Бибиков тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Дцшярэяляри Крым даьларынын биринъи силсилясиндяки йайлаларда, икинъи силсилясиндяки гобуларда, маьараларда вя чыхыгларда вар. ДКНМ Даьлыг Крым Мезолит мядяниййятинин ясасында формалашмышдыр. 2 мярщяляйя бюлцнцр. Еркян мярщяля цчцн йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш гювсц олан сегментшякилли микролитляр, тутаъаг йерляри гисмян гялпялянмиш трапесийалар сяъиййяви олса да, сон мярщялядя тутаъаг йерляри там шякилдя йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш сегмент вя трапесийалар цстцнлцк тяшкил едир. Сцмцкдян, ъцйцр буйнузундан, габан дишиндян дцзялдилмиш ямяк алятляри тапылмышдыр. Еркян дювря аид габларын диварлары галын, аьзы дцз олур, сахсынын тяркибиндя дюйцлмцш балыггулаьы гатышыьы вар. Сонралар даща назик диварлары олан, тяркибиня щямчинин битки гатышыьы ялавя едилян сиври вя даиряви отураъаглы габлар, ДКНМ-нин сон мярщялясиндя ися йасты отураъаглы керамика мейдана эялди. Сахсы габларын йухары щиссясиндя мцхтялиф орнаментляря раст эялинир: дялмя вя дарагвары нахышлар, ъызылмыш хятляр вя с. Тясяррцфат овчулуг (габан, ъцйцр, марал) вя йыьыъылыьа ясасланырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞLIQ KRIM NEOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ НЕОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Неолит дюврцня (е.я. 6–4-ъц миниллийин орталары) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 19 ясрин сонларындан мялумдур. 1936 илдя С.Н.Бибиков тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Дцшярэяляри Крым даьларынын биринъи силсилясиндяки йайлаларда, икинъи силсилясиндяки гобуларда, маьараларда вя чыхыгларда вар. ДКНМ Даьлыг Крым Мезолит мядяниййятинин ясасында формалашмышдыр. 2 мярщяляйя бюлцнцр. Еркян мярщяля цчцн йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш гювсц олан сегментшякилли микролитляр, тутаъаг йерляри гисмян гялпялянмиш трапесийалар сяъиййяви олса да, сон мярщялядя тутаъаг йерляри там шякилдя йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш сегмент вя трапесийалар цстцнлцк тяшкил едир. Сцмцкдян, ъцйцр буйнузундан, габан дишиндян дцзялдилмиш ямяк алятляри тапылмышдыр. Еркян дювря аид габларын диварлары галын, аьзы дцз олур, сахсынын тяркибиндя дюйцлмцш балыггулаьы гатышыьы вар. Сонралар даща назик диварлары олан, тяркибиня щямчинин битки гатышыьы ялавя едилян сиври вя даиряви отураъаглы габлар, ДКНМ-нин сон мярщялясиндя ися йасты отураъаглы керамика мейдана эялди. Сахсы габларын йухары щиссясиндя мцхтялиф орнаментляря раст эялинир: дялмя вя дарагвары нахышлар, ъызылмыш хятляр вя с. Тясяррцфат овчулуг (габан, ъцйцр, марал) вя йыьыъылыьа ясасланырды.

  DAĞLIQ KRIM NEOLİT MƏDƏNİYYƏTİ

  ДАЬЛЫГ КРЫМ НЕОЛИТ МЯДЯНИЙЙЯТИ – Крымын даьлыг яразисиндя Неолит дюврцня (е.я. 6–4-ъц миниллийин орталары) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 19 ясрин сонларындан мялумдур. 1936 илдя С.Н.Бибиков тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Дцшярэяляри Крым даьларынын биринъи силсилясиндяки йайлаларда, икинъи силсилясиндяки гобуларда, маьараларда вя чыхыгларда вар. ДКНМ Даьлыг Крым Мезолит мядяниййятинин ясасында формалашмышдыр. 2 мярщяляйя бюлцнцр. Еркян мярщяля цчцн йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш гювсц олан сегментшякилли микролитляр, тутаъаг йерляри гисмян гялпялянмиш трапесийалар сяъиййяви олса да, сон мярщялядя тутаъаг йерляри там шякилдя йасты гялпялямя цсулу иля ишлянмиш сегмент вя трапесийалар цстцнлцк тяшкил едир. Сцмцкдян, ъцйцр буйнузундан, габан дишиндян дцзялдилмиш ямяк алятляри тапылмышдыр. Еркян дювря аид габларын диварлары галын, аьзы дцз олур, сахсынын тяркибиндя дюйцлмцш балыггулаьы гатышыьы вар. Сонралар даща назик диварлары олан, тяркибиня щямчинин битки гатышыьы ялавя едилян сиври вя даиряви отураъаглы габлар, ДКНМ-нин сон мярщялясиндя ися йасты отураъаглы керамика мейдана эялди. Сахсы габларын йухары щиссясиндя мцхтялиф орнаментляря раст эялинир: дялмя вя дарагвары нахышлар, ъызылмыш хятляр вя с. Тясяррцфат овчулуг (габан, ъцйцр, марал) вя йыьыъылыьа ясасланырды.