Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞLIQ QARABAĞ ERMƏNİLƏRİNİN AZƏRBAYCAN HÖKÜMƏTİ QARŞISINDA TƏƏHHÜDLƏRİ (1919)

  ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ ЕРМЯНИЛЯРИНИН АЗЯРБАЙЪАН ЩЮКУМЯТИ ГАРШЫСЫНДА ТЯЯЩЩЦДЛЯРИ (1919) – АХЪ щюкумятинин Гарабаьда эенишлянмякдя олан ермяни тяъавцзцнцн вя сепаратчылыьынын гаршысыны алмаг мягсядиля щяйата кечирдийи гятиййятли тядбирляр нятиъясиндя Даьлыг Гарабаь
  ермяниляринин бюлэядя сепаратчылыьа сон гоймалары щаггында августун 22-дя имзаладыьы сяняд. Гарабаь эен.-губернатору Х. Султановун ямри иля Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндя йерляшян хязинядарлыг вя почтун азярб.-ларын мящяллясиня кючцрцлмяси, шящярятрафы сянэярляря ялавя постларын гойулмасы, Шуша–Йевлах йолунун нязарятя эютцрцлмяси ермяни миллятчиляринин рящбярляри тяряфиндян щиддятля гаршыланды. 1919 ил ийунун 4-дя Шуша вя ятраф кяндляр силащлы гаршыдурма мяркязиня чеврилди. Ийунун 5-дя бюлэядяки инэилис команданлыьынын кюмяйи иля силащлы тяхрибатчыларын тяшкилатчысы олан Ермяни Милли Шурасынын 3 фяал цзвц щябс едиляряк Азярб.-дан чыхарылды. Ийунун 6-да Азярб.-ын гошун бюлмяляри Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндяки гышлагларда йерляшдикдян сонра, ермяниляр тяхрибатын тюрядилмясиндя кянар гцввялярин тягсиркар олдуьуну, Азярб.-ын щюкумят органлары иля ямякдашлыьы эенишляндирмяк истядиклярини билдирдиляр.

  Азярб. щюкумятиня мцнасибят мясяляси Гарабаь ермяниляринин 1919 ил августун 16-да чаьырылмыш 7-ъи гурултайында да мцзакиря едилди. Гурултай нцмайяндяляри АХЪ щюкумят органлары иля данышыглар апармаьа вя сазиш имзаламаьа разы олдулар.

  26 бянддян ибарят сазишин ясас мягсяди тяряфляр арасында етимады мющкямляндирмяк, мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялли цчцн зямин йаратмаг иди. Сазишя ясасян, Гарабаь эен.-губернаторлуьу йанында, щяр ики тяряфдян бярабяр сайда олмагла, 6 няфярлик Шуранын йарадылмасы, эен.-губернаторун мцлки ишляр цзря мцавини вязифясинин тясис едилмяси вя бу вязифянин миллиййятъя ермянийя щяваля олунмасы нязярдя тутулурду. Лакин аз сонра ермяниляр Зянэязурда вя Гарабаьда тцрк-мцсялман ящалийя гаршы гятлляри вя тяхрибатлары йенидян эенишляндирдиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞLIQ QARABAĞ ERMƏNİLƏRİNİN AZƏRBAYCAN HÖKÜMƏTİ QARŞISINDA TƏƏHHÜDLƏRİ (1919)

  ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ ЕРМЯНИЛЯРИНИН АЗЯРБАЙЪАН ЩЮКУМЯТИ ГАРШЫСЫНДА ТЯЯЩЩЦДЛЯРИ (1919) – АХЪ щюкумятинин Гарабаьда эенишлянмякдя олан ермяни тяъавцзцнцн вя сепаратчылыьынын гаршысыны алмаг мягсядиля щяйата кечирдийи гятиййятли тядбирляр нятиъясиндя Даьлыг Гарабаь
  ермяниляринин бюлэядя сепаратчылыьа сон гоймалары щаггында августун 22-дя имзаладыьы сяняд. Гарабаь эен.-губернатору Х. Султановун ямри иля Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндя йерляшян хязинядарлыг вя почтун азярб.-ларын мящяллясиня кючцрцлмяси, шящярятрафы сянэярляря ялавя постларын гойулмасы, Шуша–Йевлах йолунун нязарятя эютцрцлмяси ермяни миллятчиляринин рящбярляри тяряфиндян щиддятля гаршыланды. 1919 ил ийунун 4-дя Шуша вя ятраф кяндляр силащлы гаршыдурма мяркязиня чеврилди. Ийунун 5-дя бюлэядяки инэилис команданлыьынын кюмяйи иля силащлы тяхрибатчыларын тяшкилатчысы олан Ермяни Милли Шурасынын 3 фяал цзвц щябс едиляряк Азярб.-дан чыхарылды. Ийунун 6-да Азярб.-ын гошун бюлмяляри Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндяки гышлагларда йерляшдикдян сонра, ермяниляр тяхрибатын тюрядилмясиндя кянар гцввялярин тягсиркар олдуьуну, Азярб.-ын щюкумят органлары иля ямякдашлыьы эенишляндирмяк истядиклярини билдирдиляр.

  Азярб. щюкумятиня мцнасибят мясяляси Гарабаь ермяниляринин 1919 ил августун 16-да чаьырылмыш 7-ъи гурултайында да мцзакиря едилди. Гурултай нцмайяндяляри АХЪ щюкумят органлары иля данышыглар апармаьа вя сазиш имзаламаьа разы олдулар.

  26 бянддян ибарят сазишин ясас мягсяди тяряфляр арасында етимады мющкямляндирмяк, мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялли цчцн зямин йаратмаг иди. Сазишя ясасян, Гарабаь эен.-губернаторлуьу йанында, щяр ики тяряфдян бярабяр сайда олмагла, 6 няфярлик Шуранын йарадылмасы, эен.-губернаторун мцлки ишляр цзря мцавини вязифясинин тясис едилмяси вя бу вязифянин миллиййятъя ермянийя щяваля олунмасы нязярдя тутулурду. Лакин аз сонра ермяниляр Зянэязурда вя Гарабаьда тцрк-мцсялман ящалийя гаршы гятлляри вя тяхрибатлары йенидян эенишляндирдиляр.

  DAĞLIQ QARABAĞ ERMƏNİLƏRİNİN AZƏRBAYCAN HÖKÜMƏTİ QARŞISINDA TƏƏHHÜDLƏRİ (1919)

  ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ ЕРМЯНИЛЯРИНИН АЗЯРБАЙЪАН ЩЮКУМЯТИ ГАРШЫСЫНДА ТЯЯЩЩЦДЛЯРИ (1919) – АХЪ щюкумятинин Гарабаьда эенишлянмякдя олан ермяни тяъавцзцнцн вя сепаратчылыьынын гаршысыны алмаг мягсядиля щяйата кечирдийи гятиййятли тядбирляр нятиъясиндя Даьлыг Гарабаь
  ермяниляринин бюлэядя сепаратчылыьа сон гоймалары щаггында августун 22-дя имзаладыьы сяняд. Гарабаь эен.-губернатору Х. Султановун ямри иля Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндя йерляшян хязинядарлыг вя почтун азярб.-ларын мящяллясиня кючцрцлмяси, шящярятрафы сянэярляря ялавя постларын гойулмасы, Шуша–Йевлах йолунун нязарятя эютцрцлмяси ермяни миллятчиляринин рящбярляри тяряфиндян щиддятля гаршыланды. 1919 ил ийунун 4-дя Шуша вя ятраф кяндляр силащлы гаршыдурма мяркязиня чеврилди. Ийунун 5-дя бюлэядяки инэилис команданлыьынын кюмяйи иля силащлы тяхрибатчыларын тяшкилатчысы олан Ермяни Милли Шурасынын 3 фяал цзвц щябс едиляряк Азярб.-дан чыхарылды. Ийунун 6-да Азярб.-ын гошун бюлмяляри Шушанын ермяниляр йашайан мящяллясиндяки гышлагларда йерляшдикдян сонра, ермяниляр тяхрибатын тюрядилмясиндя кянар гцввялярин тягсиркар олдуьуну, Азярб.-ын щюкумят органлары иля ямякдашлыьы эенишляндирмяк истядиклярини билдирдиляр.

  Азярб. щюкумятиня мцнасибят мясяляси Гарабаь ермяниляринин 1919 ил августун 16-да чаьырылмыш 7-ъи гурултайында да мцзакиря едилди. Гурултай нцмайяндяляри АХЪ щюкумят органлары иля данышыглар апармаьа вя сазиш имзаламаьа разы олдулар.

  26 бянддян ибарят сазишин ясас мягсяди тяряфляр арасында етимады мющкямляндирмяк, мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялли цчцн зямин йаратмаг иди. Сазишя ясасян, Гарабаь эен.-губернаторлуьу йанында, щяр ики тяряфдян бярабяр сайда олмагла, 6 няфярлик Шуранын йарадылмасы, эен.-губернаторун мцлки ишляр цзря мцавини вязифясинин тясис едилмяси вя бу вязифянин миллиййятъя ермянийя щяваля олунмасы нязярдя тутулурду. Лакин аз сонра ермяниляр Зянэязурда вя Гарабаьда тцрк-мцсялман ящалийя гаршы гятлляри вя тяхрибатлары йенидян эенишляндирдиляр.