Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞNANƏSİ

  ДАЬНАНЯСИ (Зизипщóра) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Чохиллик, бязян бириллик от биткиси. Хырда чичякляри башъыг чичяк групунда топланмышдыр. Аралыг дянизи юлкяляриндян Мяркязи Асийайа гядяр 30-а йахын нювц йайылмышдыр. Азярб.-да 8 нювц вар. Ясасян, гуру, дашлы-чынгыллы йамаъларда битир. З. ълиноподиоидес вя З. бунэеана нювляри даща эениш йайылмышдыр. Бязи нювляри балверян биткидир.

   Даьнаняси (Ziziphora clinopodioides).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞNANƏSİ

  ДАЬНАНЯСИ (Зизипщóра) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Чохиллик, бязян бириллик от биткиси. Хырда чичякляри башъыг чичяк групунда топланмышдыр. Аралыг дянизи юлкяляриндян Мяркязи Асийайа гядяр 30-а йахын нювц йайылмышдыр. Азярб.-да 8 нювц вар. Ясасян, гуру, дашлы-чынгыллы йамаъларда битир. З. ълиноподиоидес вя З. бунэеана нювляри даща эениш йайылмышдыр. Бязи нювляри балверян биткидир.

   Даьнаняси (Ziziphora clinopodioides).

  DAĞNANƏSİ

  ДАЬНАНЯСИ (Зизипщóра) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Чохиллик, бязян бириллик от биткиси. Хырда чичякляри башъыг чичяк групунда топланмышдыр. Аралыг дянизи юлкяляриндян Мяркязи Асийайа гядяр 30-а йахын нювц йайылмышдыр. Азярб.-да 8 нювц вар. Ясасян, гуру, дашлы-чынгыллы йамаъларда битир. З. ълиноподиоидес вя З. бунэеана нювляри даща эениш йайылмышдыр. Бязи нювляри балверян биткидир.

   Даьнаняси (Ziziphora clinopodioides).