Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞTƏRXUNU

  ДАЬТЯРХУНУ (Фанаъетум) – мцряккябчичяклиляр фясилясиндян чохиллик битки ъинси. Ляляквары йарпаглары нювбяли, бязян дилимлидир. Чичякляри сябят чичяк групунда йерляшир вя икиъинсли чохсайлы борувары чичяклярдян ибарятдир. Тохуму бештилли, мейвяси тохумъадыр. Шимал йарымкцрясинин гейри-тропик юлкяляриндя 50-дян чох, Азярб.-да ися 4 нювц битир. Йарпаг вя чичякляриндя ефир йаьы, флавоноидляр, ашы маддяси вя алкалоидляр вар. Тибдя баьырсаг гурдларына гаршы ишлядилир. Д.-ндан инсектисид кими истифадя олунан тоз (овунту) алыныр. Д. гарамал цчцн зящярлидир. Бязян Д. ъинси биряоту (пиретрум) вя хризантема (пайызэцлц) ъинсляри иля бирляшдирилир.

   Adi dаьtяrxunu (Tanacetum vulgare).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞTƏRXUNU

  ДАЬТЯРХУНУ (Фанаъетум) – мцряккябчичяклиляр фясилясиндян чохиллик битки ъинси. Ляляквары йарпаглары нювбяли, бязян дилимлидир. Чичякляри сябят чичяк групунда йерляшир вя икиъинсли чохсайлы борувары чичяклярдян ибарятдир. Тохуму бештилли, мейвяси тохумъадыр. Шимал йарымкцрясинин гейри-тропик юлкяляриндя 50-дян чох, Азярб.-да ися 4 нювц битир. Йарпаг вя чичякляриндя ефир йаьы, флавоноидляр, ашы маддяси вя алкалоидляр вар. Тибдя баьырсаг гурдларына гаршы ишлядилир. Д.-ндан инсектисид кими истифадя олунан тоз (овунту) алыныр. Д. гарамал цчцн зящярлидир. Бязян Д. ъинси биряоту (пиретрум) вя хризантема (пайызэцлц) ъинсляри иля бирляшдирилир.

   Adi dаьtяrxunu (Tanacetum vulgare).

  DAĞTƏRXUNU

  ДАЬТЯРХУНУ (Фанаъетум) – мцряккябчичяклиляр фясилясиндян чохиллик битки ъинси. Ляляквары йарпаглары нювбяли, бязян дилимлидир. Чичякляри сябят чичяк групунда йерляшир вя икиъинсли чохсайлы борувары чичяклярдян ибарятдир. Тохуму бештилли, мейвяси тохумъадыр. Шимал йарымкцрясинин гейри-тропик юлкяляриндя 50-дян чох, Азярб.-да ися 4 нювц битир. Йарпаг вя чичякляриндя ефир йаьы, флавоноидляр, ашы маддяси вя алкалоидляр вар. Тибдя баьырсаг гурдларына гаршы ишлядилир. Д.-ндан инсектисид кими истифадя олунан тоз (овунту) алыныр. Д. гарамал цчцн зящярлидир. Бязян Д. ъинси биряоту (пиретрум) вя хризантема (пайызэцлц) ъинсляри иля бирляшдирилир.

   Adi dаьtяrxunu (Tanacetum vulgare).