Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAXİLƏ VƏ XARİCƏ ÇƏKİLMİŞ FİQURLAR


  ДАХИЛЯ ВЯ ХАРИЪЯ ЧЯКИЛМИШ ФИГУРЛАР – щяндяси фигурларын биринин диэяриня нязярян вязиййяти. Мяс., яйринин дахилиня чякилмиш чохбуъаглы яйрийя нязярян еля йерляшир ки, чохбуъаглынын тяпяляри бу яйри цзяриндя олур (шякил 1); чохбуъаглы дахилиня чякилмиш чевря еля чеврядир ки, о, чохбуъаглынын бцтцн тяряфляриня тохунур (шякил 2). Чевря дахилиня чякилмиш буъаг еля буъагдыр ки, онун тяпяси чеврянин цзяриндя йерляшир, тяряфляри ися чевряни кясир. Дахиля чякилмиш буъаг уйьун мяркязи буъаьын йарысына бярабярдир.

  Дахилиня фигур чякилмиш фигур юзц ися, хариъя чякилмиш фигур адланыр. Мяс., шякил 2-дя дюрдбуъаглы чеврянин хариъиня чякилмишдир.

  Фязада да дахиля вя хариъя чякилмиш фигурлара аналожи тяриф верилир. Мяс., сферанын дахилиня чякилмиш паралелепипедин бцтцн тяпяляри сфера цзяриндя йерляшир (шякил 3); конусун дахилиня чякилян сфера онун отураъаьына вя бцтцн доьуранларына тохунур (шякил 4).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAXİLƏ VƏ XARİCƏ ÇƏKİLMİŞ FİQURLAR


  ДАХИЛЯ ВЯ ХАРИЪЯ ЧЯКИЛМИШ ФИГУРЛАР – щяндяси фигурларын биринин диэяриня нязярян вязиййяти. Мяс., яйринин дахилиня чякилмиш чохбуъаглы яйрийя нязярян еля йерляшир ки, чохбуъаглынын тяпяляри бу яйри цзяриндя олур (шякил 1); чохбуъаглы дахилиня чякилмиш чевря еля чеврядир ки, о, чохбуъаглынын бцтцн тяряфляриня тохунур (шякил 2). Чевря дахилиня чякилмиш буъаг еля буъагдыр ки, онун тяпяси чеврянин цзяриндя йерляшир, тяряфляри ися чевряни кясир. Дахиля чякилмиш буъаг уйьун мяркязи буъаьын йарысына бярабярдир.

  Дахилиня фигур чякилмиш фигур юзц ися, хариъя чякилмиш фигур адланыр. Мяс., шякил 2-дя дюрдбуъаглы чеврянин хариъиня чякилмишдир.

  Фязада да дахиля вя хариъя чякилмиш фигурлара аналожи тяриф верилир. Мяс., сферанын дахилиня чякилмиш паралелепипедин бцтцн тяпяляри сфера цзяриндя йерляшир (шякил 3); конусун дахилиня чякилян сфера онун отураъаьына вя бцтцн доьуранларына тохунур (шякил 4).

  DAXİLƏ VƏ XARİCƏ ÇƏKİLMİŞ FİQURLAR


  ДАХИЛЯ ВЯ ХАРИЪЯ ЧЯКИЛМИШ ФИГУРЛАР – щяндяси фигурларын биринин диэяриня нязярян вязиййяти. Мяс., яйринин дахилиня чякилмиш чохбуъаглы яйрийя нязярян еля йерляшир ки, чохбуъаглынын тяпяляри бу яйри цзяриндя олур (шякил 1); чохбуъаглы дахилиня чякилмиш чевря еля чеврядир ки, о, чохбуъаглынын бцтцн тяряфляриня тохунур (шякил 2). Чевря дахилиня чякилмиш буъаг еля буъагдыр ки, онун тяпяси чеврянин цзяриндя йерляшир, тяряфляри ися чевряни кясир. Дахиля чякилмиш буъаг уйьун мяркязи буъаьын йарысына бярабярдир.

  Дахилиня фигур чякилмиш фигур юзц ися, хариъя чякилмиш фигур адланыр. Мяс., шякил 2-дя дюрдбуъаглы чеврянин хариъиня чякилмишдир.

  Фязада да дахиля вя хариъя чякилмиш фигурлара аналожи тяриф верилир. Мяс., сферанын дахилиня чякилмиш паралелепипедин бцтцн тяпяляри сфера цзяриндя йерляшир (шякил 3); конусун дахилиня чякилян сфера онун отураъаьына вя бцтцн доьуранларына тохунур (шякил 4).