Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAXİLİ CÜTLÜK

  ДАХИЛИ ЪЦТЛЦК – елементар зярряъийин характеристикаларындан (квант ядядляриндян) бири; фяза инверсийасында (эцзэц яксетмясиндя), йяни координатларын х→–х, й→ –й, з→ –з явязлямялярин- дя онун ψ дальа функсийасынын хассясини тяйин едир. Беля яксетмя заманы дальа функсийасы ишарясини дяйишмязся, Д.ъ. мцсбят (П= +1), дяйишярся, мянфидир (П = –1). Мезонлар (бозонлар) цчцн зярряъиклярин вя антизярряъиклярин Д.ъ. ейни, фермионлар цчцн ися яксдир. Протон вя нейтронун Д.ъ.-нцн ейни вя +1-я бярабяр олмасы (бу эюстярир ки, кваркын да Д.ъ. +1-я бярабярдир) гябул едилмишдир. Диэяр адронларын Д.ъ.-нц експериментля тяйин едирляр. Бах щямчинин Ъцтлцк.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAXİLİ CÜTLÜK

  ДАХИЛИ ЪЦТЛЦК – елементар зярряъийин характеристикаларындан (квант ядядляриндян) бири; фяза инверсийасында (эцзэц яксетмясиндя), йяни координатларын х→–х, й→ –й, з→ –з явязлямялярин- дя онун ψ дальа функсийасынын хассясини тяйин едир. Беля яксетмя заманы дальа функсийасы ишарясини дяйишмязся, Д.ъ. мцсбят (П= +1), дяйишярся, мянфидир (П = –1). Мезонлар (бозонлар) цчцн зярряъиклярин вя антизярряъиклярин Д.ъ. ейни, фермионлар цчцн ися яксдир. Протон вя нейтронун Д.ъ.-нцн ейни вя +1-я бярабяр олмасы (бу эюстярир ки, кваркын да Д.ъ. +1-я бярабярдир) гябул едилмишдир. Диэяр адронларын Д.ъ.-нц експериментля тяйин едирляр. Бах щямчинин Ъцтлцк.

  DAXİLİ CÜTLÜK

  ДАХИЛИ ЪЦТЛЦК – елементар зярряъийин характеристикаларындан (квант ядядляриндян) бири; фяза инверсийасында (эцзэц яксетмясиндя), йяни координатларын х→–х, й→ –й, з→ –з явязлямялярин- дя онун ψ дальа функсийасынын хассясини тяйин едир. Беля яксетмя заманы дальа функсийасы ишарясини дяйишмязся, Д.ъ. мцсбят (П= +1), дяйишярся, мянфидир (П = –1). Мезонлар (бозонлар) цчцн зярряъиклярин вя антизярряъиклярин Д.ъ. ейни, фермионлар цчцн ися яксдир. Протон вя нейтронун Д.ъ.-нцн ейни вя +1-я бярабяр олмасы (бу эюстярир ки, кваркын да Д.ъ. +1-я бярабярдир) гябул едилмишдир. Диэяр адронларын Д.ъ.-нц експериментля тяйин едирляр. Бах щямчинин Ъцтлцк.